SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy 2 - RETK7032
Title: FPV1-Filosofie 2
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN7032
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: elective
Pre-requisite : RETK7100, RET7100
Annotation - Czech

Přednáška má povahu repetitoria, jejím prvním, nikoli však hlavním, cílem je tedy zopakovat obtížnější otázky ke 2.
souborné zkoušce z filosofie. Hlavním cílem je však dovést účastníky k porozumění základním otázkám moderní
filosofie, na jehož základě budou schopni dalšího samostatného studia. Během přednášky jsou rovněž čteny a
komentovány krátké, náročnější texty nebo výňatky z děl, které mají posluchače uvést k samostatné četbě.

Struktura předmětu

1) 20. století ve filosofii
2) Husserlova fenomenologie
3) Husserlovo pojetí krize věd
4) Heideggerova fundamentální ontologie
5) Návrat filosofických dějin
6) Hans-Georg Gadamer
7) Pozdní Wittgenstein, jazykové hry
8) Americká postanalytická filosofie
9) Jan Patočka – kacířská filosofie dějin
10) Asubjektivní fenomenologie
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek] [online]. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Herrmann, 1997

FIGAL, Günter. Úvod do Heideggera. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1553-2.

RICŒUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7115-101-7.

HUŠEK, Vít. Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy: Trinitas, 2004. Studium. ISBN 80-86036-89-8.

PEREGRIN, Jaroslav, ed. Obrat k jazyku: druhé kolo : (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů). Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-102-8.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

PETŘÍČEK, Miroslav. Předmluva, která nechce být návodem ke čtení, in: DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci: práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993. ISBN 80-7115-046-0.

NOVOTNÝ, Karel. O povaze jevů: úvod do současné fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. Studie. ISBN 978-80-87378-64-9.

KOHÁK, Erazim. Jan Patočka: filosofický životopis. Jinočany: H & H, 1993. Profily. ISBN 80-85787-21-0.

KRANÁT, Jan. Filosofie na přelomu tisíciletí: stručný pohled na léta devadesátá a hlavní proudy dneška. In: Teologická reflexe. 2005, 1, 5-22. ISSN 1211-1872.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Teaching methods - Czech

Na moodlu jsou vystavena excerpta přednášek, úryvky textů jednotlivých autorů spolu s pokyny k jejich výkladu.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=427

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html