SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy Seminar 1 - RETK7011
Title: Proseminář filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RETK7100
Annotation - Czech
Kurz uvádí posluchače do četby vybraných klasických filosofických textů. Cílem je, aby si studenti doplnili učebnicové znalosti dějin filosofie, které získají samostudiem, prací přímo s primárními texty. Kurz se zaměřuje na otázky metafyziky a etiky ve filosofii od antiky až po Immanuela Kanta. Navazující seminář v magisterském studiu bude věnován novější filosofii.

Texty čtené a probírané v prosemináři:

- Jan Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin

- Platón, Ústava

- Aristotelés, Metafyzika A

- René Descartes, Meditace o první filosofii

- Immanuel Kant, Prolegomena ke každé příští metafyzice

- Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů
Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Literature - Czech

Patočka, Jan, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha 2007, str. 56–58.

Platón, Ústava, Platónovy spisy, sv. IV, Praha 2003 (podobenství o slunci, úsečce a jeskyni: VI,506b–VII,517c);[1]

Aristotelés, Metafyzika A, Praha 2008 (první a druhá kniha);

Descartes, René, Meditace o první filosofii, Praha 2010;

Kant, Immanuel, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha 1992.[1] Řecké znění Platónových a Aristotelových textů je v elektronické podobě přístupné na: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Teaching methods - Czech

Vybrané texty studenti nastudují samostatně za pomoci připravených otázek, které by je měly vést v četbě. Při četbě je vhodné zaznamenat si strukturu textu, která jim lépe umožní porozumět postupu autorovy argumentace. Společná setkání budou věnována kontrole toho, nakolik studenti textu porozuměli, a diskuzi nad textem.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=816

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zápočtu je esej v rozsahu přibližně deseti stran, která bude zpracovávat vybranou otázku z textu probíraného na prosemináři, případně interpretovat vybranou pasáž z tohoto textu. Práce musí být přehledně členěna, musí obsahovat úvod, v němž bude představena otázka, a závěr, kde bude shrnuto, k čemu autor ve své práci dospěl, příp. jaké je jeho stanovisko k dané otázce. Po formální stránce musí práce splňovat základní požadavky kladené na akademické práce (viz zejména Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací: http://web.etf.cuni.cz/ETF-139-version1-ManualPisPrETF04.pdf).

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html