SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the Old Testament Studies - RETK1001
Title: SZP-Úvod do studia Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
summer s.:4/0, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETKN1001
Explanation: Předmět má kurz na výukovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=977
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Class: obligatory
Interchangeability : RBAKEVT0, RET1001
Is pre-requisite for: RETK4031, RETK4011, RETK1002
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Dvousemestrový předmět zaměřený (a) na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), (b) na základní vědomosti o bibli, o jejích podobách, o jejích součástech (knihách a jeiich souborech) a jejich literární a věcné charakteristice, a (c) na základní otázky studia biblistiky, zejména problematiku čtení, užití a výkladu Písma v křesťanské tradici.
Cílem je osvojit si základní znalosti biblických látek, orientaci v biblických textech, jejich druzích a povaze, jakož i znalosti o Bibli a o metodických postupech jejího studia.
Postup probírání látky je rozvržen zhruba podle pořadí biblických knih v Hebrejské bibli (tzv. palestinském kánonu). V zimním semestru je látkou obecný úvod a knihy Pentateuchu (Tóry), v letním semestru pak knihy Předních a Zadních proroků, Spisy (Ketúvím), knihy deuterokanonické a nejvýznamnější pseudepigrafy.
Přednášky předpokládají průběžnou přípravu a samostatnou práci, zejména vlastní četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Každý semestr je samostatně zakončen zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Zkouška patří k souborné komisionální zkoušce po prvním ročníku (spolu s Úvodem do studia Nového zákona a s Úvodem do studia teologie, tzv. "trojskok").
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (06.06.2020)

HELLER Jan, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998, (2. opr. vydání; dostupné elektronicky v kurzu na moodle).

RENDTORFF Rolf, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.

PRITCHARD James B., Biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1996.

DILLARD Raymond B. a LONGMAN Tremper, Úvod do Starého zákona, Návrat domů: Praha 2003.

STRUPPE Ursula a KIRCHSCHLÄGER Walter, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.

ČAPEK, Filip. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele. Praha: Vyšehrad 2018.

GILLIERON Bernard, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Na výukovém portálu je pro tento předmět kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=977

Klíč k zápisu: Adam

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Látka se zkouší v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku (společně s Úvodem do studia Nového zákona a Úvodem do studia teologie, tzv. "trojskok").

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html