SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The History of Israel – Background of History to the OT - RETD1003
Title: SZPV1-Dějiny Izraele – Dobové pozadí SZ
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/25, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Explanation: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=525
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)
Dějinné uvedení do kulturního, politického, ekonomického a přírodního kontextu vzniku Starého zákona. Kód k samostatnému zápisu zní RETD1003.
Literature - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (15.10.2019)

K první odborné zkoušce

 • Alfred JEPSEN, Královská tažení ve starém orientu: Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha 1987
 • Israel FINKELSTEIN, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha 2007
 • Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha 2017

K dalšímu studiu

 •  Filip ČAPEK, Archeologie, Děìjiny a utváření identity Starověkého Izraele, Praha 2018
 •  William G. DEVER, Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?, Praha 2010
 •  Israel FINKELSTEIN, Zapomenuté království: Archeologie a dějiny Severního Izraele , Praha 2016
 • Martin PRUDKÝ a Petr SLÁMA (eds.), Tesáno do kamene  psáno na pergamen  tištěno na papír:  Studie ke starozákonní hermeneutice (SAT 2008/13), Praha 2008
Kontexty
 • Jan DUŠEK, Dalibor ANTALÍK, Pavel ČECH a Jana MYNÁŘOVÁ, Jako pták v kleci: Epigrafické památky starověké Levanty, Praha 2015
 • William W. HALLO a K. Lawson YOUNGER, The Context of Scripture I-III, Leiden, New York, Köln 1997-2002
 • Jan HELLER, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha 1988 
 • Ivan HRŮŠA, Bohové, chrámy, obřady a lidé: Náboženství staré Mezopotámie, Praha 2015
 • Karl Jaroš, Hundert Inschriften aus Kanaan und Israel, Fribourg 1982
 • Othmar KEEL a Christoph UEHLINGER, Göttinnen, Götter und Gottessymbole, Freiburg 1993 = Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel, Minneapolis 1998
 • Thomas Evan LEVY (ed.), The Archeology of Society in the Holy Land, London + Washington 1998
 • Jana MYNÁŘOVÁ, Jan DUŠEK, Pavel ČECH a Dalibor ANTALÍK, Písemnictví starého předního východu, Praha 2011
 • Jana MYNÁŘOVÁ, Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta, Praha 2015
 • Jana MYNÁŘOVÁ, Jan DUŠEK, Pavel ČECH a Dalibor ANTALÍK, Poskytni králi výmluvná slova: Korespondence starověké Levanty, Praha 2013
 • Manfred OEMING a Petr SLÁMA (eds.), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History, Zürich 2015
 • Petr SLÁMA, Nové teologie Starého zákona a dějiny, Praha 2013
 • Klaas A. D. SMELIK, Writings from Ancient Israel: A Handbook of Historical and Religious Documents, Minneapolis 1992
Lexika
 • John BARTON (ed.), The Biblical World, London ; New York 2002
 • George Arthur BUTTRICK (ed.), The interpreter's dictionary of the Bible…, New York 1962
 • J. D. DOUGLAS (ed.), Nový biblický slovník, Praha 1996
 • David Nöel FREEDMAN (ed.), The Anchor Bible Dictionary, New York+London... 1992
 • Adolf NOVOTNÝ (ed.), Biblický slovník, Praha 1956

Beletrie

 • Joseph HELLER, Bůh ví, Praha 1991
 • Mika WALTARI, Egypťan Sinuhet, Praha 1989
 • Franz WERFEL, Jeremjáš, Praha 1998

Klasika

 • William Foxwell ALBRIGHT et al., Cesty k pramenům, Praha 1971
 • Miloš BIČ, Palestina od pravěku ke křesťanství, I-III, Praha 1948-1950
 • John BRIGHT, A History of Israel. Fourth Edition. With an Introduction and Appendix by William P.Brown, Louisville+London 2000
 • Roland DE VAUX, Ancient Israel: It’s Life and Institutions, London 1961
 • Anton JIRKU, Geschichte des Volkes Israel, Leipzig 1931
 • Martin NOTH, Geschichte Israels, Göttingen 1950 = (přel. Bohuslav VIK), Dějiny Izraele, samizdat, nedatováno
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

Role dějin při studiu SZ; geografie teritoria; nejstarší evidence; Egypt; Mezopotámie; Kenán a Ugarit; Mořské národy; Pelištejci a Féničané; monarchie; Asyrie, Babylon a Persie; exil a návrat; období Druhého chrámu a helenizace; Samařané, Makabejci, Římané.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (21.06.2023)

Kurz je koncipován jako distanční. Moodlovsá stránka obsahuje 5 lekcí, z nichž každá je ukončená automaticky vyhodoceným testem, poslední lekce pak vyžaduje sepsání krátkého eseje o problematice diskrepance biblického a historiografického obrazu dějin. Zápočet získají ti frekventanti kurzu, kteří všechny testy i závěrečný esej naspali miimálně z 75% správně.

KLÍČ K ZÁPISU NA MOODLE JE RETD1003.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html