SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Testament Greek - RET9201
Title: NZP-Řečtina
Guaranteed by: Department of New Testament Studies (27-NZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN9201
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
PhDr. Milena Přecechtělová
Co-requisite : RET9200
Interchangeability : RBAKEVT0, RETK101, RETK9201
Is pre-requisite for: RET20214, RET1035, RET20366, RET20367, RET20368, RET20324, RET9210, RET9211, RET2012, RET2031, RET2033, RET2036, RET2054, RET2035, RET2032, RET20362, RET2047, RET20361, RET20212, RET20321, RET20363, RET20364, RET2058, RET20373, RET2065, RET2067, RET2011, RET2037, RET2045, RET20216, RET20369, RET20370, RET2032A, RETN2032, RET20365, RET7040, RET70311
Is interchangeable with: RETK9201
Annotation - Czech
Tento kurz a předměty na něj navazující se zaměřují na studium řečtiny obecné mluvy (koiné), jazyka Nového
zákona. Výuka zahrnuje gramatické výklady části morfologie a syntaxe obecné řečtiny a jejich procvičování na
přiměřeně obtížných cvičných větách, vybraných převážně z textu Nového zákona. Po absolvování kurzu umí
student číst a psát řecký text, rozebírat a překládat jednoduché řecké věty, některé typy souvětí a kratší texty a umí
náležitě pracovat se slovníkem.
Osnova:
Původ a vývoj řečtiny / Řecká abeceda a písmo / Základní gramatické termíny / Hláskosloví a výslovnost / Člen /
Substantiva 2. deklinace / Úvod do řeckého slovesného systému (prézentní systém) / Slovesa samohlásková
nestažená a slovesa souhlásková / Substantiva 1. deklinace / Deponentní slovesa / Sloveso einai / Adjektiva 1. a 2.
deklinace / Přivlastňovací zájmena / Adverbia / Osobní zájmena / Vztažná zájmena / Imperfektum / Zájmeno
zvratné a vespolné / Futurum aktiva a media / Substantiva 3. deklinace (část) / Konjunktiv prézentu / Optativ / Věty
účelové / Participium prézentu / Genitiv absolutní / Infinitiv žádací a úsudkový a jeho vazby / Stupňování adjektiv 1.
a 2. deklinace a jejich adverbií / Dativ a genitiv se slovesem einai / Adjektiva 3. deklinace (část) / Stažená slovesa /
Stažená substantiva a adjektiva.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (12.08.2020)
Aim of the course - Czech

V návaznosti na intenzivní kurs pokračování výuky v oblasti morfologie a syntaxe s rozvojem překladatelských dovedností vedoucích ke schopnosti přesného překladu biblického textu.

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (30.09.2019)
Literature - Czech

PŘECECHTĚLOVÁ M. - KOPECKÁ L. Řečtina pro teology. Praha : ETF UK, 2020.

Novum Testamentum Graece (ed. NESTLE E. - ALAND K.). 27. přepracované vydání, Stuttgart, 2006.

SOUČEK J. B. Řecko-český slovník k Novému zákonu. Praha : Kalich, 1997. ISBN 80-7017-025-5.

TICHÝ L. Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc : Jiří Burget 2001. ISBN 80-902798-5-6.

MUCHNOVÁ D. Přehled starořecké gramatiky. Praha : Holman 2000. ISBN 80-85848-09-0.

NIEDERLE J. - NIEDERLE V. - VARCL L. Mluvnice řeckého jazyka. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-283-7.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (05.06.2020)
Teaching methods - Czech

Výuka probíhá formou cvičení během zimního semestru v rozsahu 2 hodin týdně.

Výuka zahrnuje výklad jednotlivých gramatických jevů a jejich následné procvičování na základě cvičných vět obsažených v učebním textu, částečně formou domácí přípravy. Probíraná látka je následující hodinu při kontrole domácí přípravy dále procvičována a utvrzována.

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (30.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zimní semestr je zakončen zápočtem. Pro jeho získání je nutno abslovovat jeden průběžný a jeden závěrečný test z probrané látky (překlad vět a jejich gramatický rozbor). Dále je třeba prokázat znalost cca 20 slovesných stupnic a řeckého znění ustanovení křtu.

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (30.09.2019)
Entry requirements - Czech

Úspěšné absolvování intenzivního kursu řečtiny a získání zápočtu z něj.

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (30.09.2019)
Course completion requirements - Czech

Zimní semestr je zakončen zápočtem na základě standardní účasti na výuce, úspěšného zvládnutí jednoho průběžného testu a závěrečného zápočtového testu v rozsahu lekcí XIII – XVI, včetně asi 20 slovesných řad, které je nutno naučit se zpaměti. Dále je nutno se naučit zpaměti řecky ustanovení křtu.

Last update: Přecechtělová Milena, PhDr. (30.09.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html