SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar (by specialisation) - RDS12
Title: Seminař doktorandů (podle specializace)
Guaranteed by: Protestant theological faculty (27-ETF)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Postgraduální doktorské studium není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá podle
individuálních studijních plánů.
Pro studenty daného programu jsou však každoročně vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční
platformou setkávání a vzájemné komunikace doktorandů s akademickými pracovníky, místem dalšího
odborného vzdělávání a jedním z nástrojů zapojování studentů do vědeckých projektů příslušných akademických
pracovišť.
Seminář vychází z potřeb studentů, kteří pokrývají spektrum dílčích oborů praktické a ekumenické teologie.
Zahrnuje jednak metodologickou průpravu a studentské prezentace průběžných výsledků dosavadního bádání i
jejich kritický rozbor. Cílem této části semináře je naučit studenty zřetelně formulovat postup vlastní práce, zřetelně
formulovat její výsledky a umožnit studentům vzájemnou diskuzi ohledně těchto výsledků, vybudovat jejich
kompetenci hájit i kriticky posuzovat svá stanoviska i stanoviska druhých. Druhá část semináře je orientována na
nové poznatky v oboru. Zde se jedná jednak o četbu a komentář vybraných textů k tématu, které souvisí s bádáním
studentů a vede je na větší hloubku ve vlastním oboru i k mezioborové diskusi (v minulosti těmito tématy byly např.
hermeneutika zkušenosti, vztah mezi kritickými a před-kritickými metodami výkladu Písma v různých konfesích,
kulturní a ideologický vliv na teologii v komunistické a post-komunistické době, pohostinnost a otevřenost vůči
druhému v teologickém persona­lismu). Tato část semináře obvykle zahrnuje také přípravu tematické
mezinárodní konference. Studenti mají jednak povinnost aktivně se podílet na přípravách konference, dále
prezentovat zde výsledky své práce v cizím jazyce a aktivně se zapojit do diskusí se zahraničními odborníky
v některém ze světových jazyků. Náplň druhé části semináře i téma konference se určuje po dohodě s účastníky v
návaznosti na aktuální priority a probíhající vědecké projekty pracovišť, případně dle aktuální nabídky vedoucích
semináře (např. v případě hostujících profesorů).
Last update: Maturová Klára, Mgr. (28.04.2021)
Literature - Czech

Podle aktuálního zaměření a náplně semináře, například:

Dagmar Heller, Baptised into Christ: A Guide to the Ecumenical Discussion, WCC, Geneva, 2013; Stephen Bevans and Roger Schroeder Constants in context: a theology of mission for today, Orbis Books, Maryknoll, NY, 2004; Orthodox Handbook on Ecumenism, eds. Pantelis Kalaitzidis, Thomas Fitzgerald, Cyril Hovorun et al., Volos Academy - WCC, Volos, 2014; Peter Neuner, Ekumenická teologie, Vyšehrad, Praha, 2009; Rosino Gibellini, Teologické směry 20. století. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.

David Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis, Maryknoll, NY, 1997; Theo Sundermeier, Konvivenz und Differenz: Studien zu einer verstehenden Missionswissenschaft, Verlag der Ev.-Luth. Mission, Erlangen, 1995.Markus Bockmuehl, Seeing the Word: Refocusing New Testament Study, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2006; John Breck: Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church, SVS, Crestwood, 2001; Frances Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (28.04.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html