Doctoral Seminar (Religious Studies) - RDS08
Title: Seminař doktorandů (Religionistika)
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Postgraduální doktorské studium studijního oboru není členěno na "předměty" ani "tématické bloky", ale probíhá
podle individuálních studijních plánů.
Pro studenty jsou každoročně vypisovány semináře doktorandů, které jsou tradiční platformou setkávání
doktorandů i prostředkem jejich zapojení do vědeckých projektů příslušných akademických pracovišť.
Seminář má v závislosti na potřebách studentů dvojí podobu. V prvním případě je vypisován jako teoreticko-
metodologický seminář, na němž studenti představují výsledky svého dosavadního bádání. Jeho cílem je umožnit
studentům vzájemnou diskuzi ohledně těchto výsledků a vybudovat jejich kompetenci hájit i kriticky posuzovat svá
stanoviska i stanoviska druhých. V druhém případě je seminář zaměřen na vzdělávání a spolupráci na vědeckých
projektech a probíhá jako kolokvium doktorandů s akademickými pracovníky příslušných kateder. Jeho cílem je
rozšiřovat znalosti studentů v daném oboru a zejména seznamovat studenty se základními metodami vědecké
práce.
Náplň semináře se každoročně určuje v návaznosti na aktuální priority, probíhající vědecké projekty pracovišť a
konkrétní specializace vedoucího semináře.
Last update: Prudký Martin, prof., Dr. (14.12.2019)
Literature - Czech

Podle aktuálního zaměření a náplně semináře, například:

Skalický, K., V zápase s posvátnem, Brno 2005;

Paden, W., Bádání o posvátnu, Brno 2002;

Waardenburg, J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Brno 1997;

Horyna, B. - Pavlincová, H., Dějiny religionistiky, Olomouc 2001;

Antalík, D., Jak srovnávat nesrovnatelné, Praha 2005;

Lužný, D., Náboženství a moderní společnost, Brno 1999;

Říčan, P., Psychologie náboženství a spirituality, Praha 2007;

Bowie, F., Antropologie náboženství, Praha 2008;

Bubík, T., České bádání o náboženství ve 20. století, Praha 2007;

Nešpor, Z. - Lužný, D., Sociologie náboženství, Praha 2007.

Last update: Prudký Martin, prof., Dr. (14.12.2019)