Methodology of Research Work 2 - RDIK0404
Title: SPP-Metodika vědecké a výzkumné práce 2
Guaranteed by: Department of Social Work (27-PSP)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:16/0, MC [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Incompatibility : RDI0404
Pre-requisite : RDI0403
Interchangeability : RDI0404
Is interchangeable with: RDI0404
WS schedule   
Annotation - Czech
Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předchozích kurzech Metod výzkumu na bakalářském stupni studia. Rekapituluje teoretická východiska, pravidla a správnou praxi v sociálním výzkumu a to v obou hlavních metodologických přístupech - kvantitativním i kvalitativním. Studenti nacvičují hlavní fáze výzkumu rozpracováním vlastních témat v portfoliu. V kvantitativní metodologii bude věnována zvláštní pozornost úloze hypotézy a technikám sběru dat (tvorba dotazníku, záznamových archů pro standardizované rozhovory a pozorování, obsahová analýza apod.). Studenti se seznámí se základními postupy statistického zpracování dat a jejich prezentace. V obdobném rozsahu budou předneseny a nacvičeny základy kvalitativního výzkumu, s jeho postupy a vybranými metodami sběru, analýzy a interpretace dat. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s různými typy dat, která je možné v kvalitativním výzkumu sbírat/pořizovat a analyzovat. Na praktických příkladech se budou učit porozumět jednotlivým krokům kvalitativního výzkumu: od formulace výzkumné otázky přes volbu metody sběru dat až po samotný sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výsledného analytického textu.
Last update: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (09.10.2020)
Literature - Czech

Primární literatura: Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková JantulováMetody výzkumu ve společenských vědách.  Fakulta humanitních studií 2020, dostupné na ETF

Sociologický časopis, vydává Sociologický ústav AV ČR

Sociální práce/Sociálna práca
Biograf, časopis pro biografickou sociologii, vydává Virtuální institut, FSV UK Praha 

Doplňující literatura

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2000.

Loučková, I.: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. SLON, Praha, 201

Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert 1999
Hendl, J.:Kvalitativní výzkum-Základní teorie, metody a aplikace. Portál
Reichel J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, Grada, 2009

Last update: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (09.10.2020)
Teaching methods - Czech

Přednášky, cvičení, samostudium, týmová práce, práce na portfoliu

Last update: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (09.10.2020)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=997

Klíč k zápisu: akreditace

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (05.10.2023)