SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of Research Work 2 - RDI0404
Title: SPP-Metodika vědecké a výzkumné práce 2
Guaranteed by: Department of Social Work (27-PSP)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RDIK0404
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.
Incompatibility : RDI1401
Pre-requisite : RDI0403
Interchangeability : RDIK0404
Is incompatible with: RDI1401, RDIK0404
Is interchangeable with: RDIK0404
Annotation - Czech
Předmět seznámí studenty s teoretickými východisky, pravidly a správnou praxí v sociálním výzkumu a to v obou hlavních metodologických přístupech - kvantitativním i kvalitativním. V této části se studenti seznámí s gnozeologickými předpoklady výzkumu, s výzkumným cyklem od přípravy přes realizaci, po zpracování a interpretaci/prezentaci dat. V kvantitativní metodologii bude věnována zvláštní pozornost úloze hypotézy a technikám sběru dat (tvorba dotazníku, záznamových archů pro standardizované rozhovory a pozorování, obsahová analýza apod.). Studenti se seznámí se základními postupy statistického zpracování dat a jejich prezentace. V obdobném rozsahu budou předneseny a nacvičeny základy kvalitativního výzkumu, s jeho postupy a vybranými metodami sběru, analýzy a interpretace dat. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s různými typy dat, která je možné v kvalitativním výzkumu sbírat/pořizovat a analyzovat. Na praktických příkladech se budou učit porozumět jednotlivým krokům kvalitativního výzkumu: od formulace výzkumné otázky přes volbu metody sběru dat až po samotný sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výsledného analytického textu.
Last update: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (02.10.2013)
Literature - Czech

Loučková, I.: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. SLON, Praha, 201

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2000.

Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert 1999

Hendl, J.:Kvalitativní výzkum-Základní teorie, metody a aplikace. Portál

Sociologický časopis, vydává Sociologický ústav AV ČR

Biograf, časopis pro biografickou sociologii, vydává Virtuální institut, FSV UK Praha

Konopásek, Z.: Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu, Karolinum, Praha 1999,

Šmídová, Olga. (ed.) 2001. Zdi a mosty. Česko-romské vztahy. Praha: Sdružení Biograf a FSV UK. ISBN 80-258-7876-X. 165 s.

ČADA, Karel, SYNAKOVÁ, Katarína, ŠMÍDOVÁ, Olga. (eds.) (2004) Sociologie z masa a krve V. Praha: FSV UK a Občanské sdružení Biograf.

Reichel J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, Grada, 2009

Last update: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (02.10.2013)
Teaching methods - Czech

Přednášky, cvičení, samostudium, týmová práce

Last update: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (02.10.2013)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=997

Klíč k zápisu: akreditace

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (05.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html