SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prevention of civilizational ailments - PZTV281NK
Title: Prevence civilizačních onemocnění OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
Interchangeability : PZTV281N
Is incompatible with: PZTV281N
Is interchangeable with: PZTV281N
Annotation - Czech
Předmět podává teoretický podklad k nejčastějším civilizačním chorobám, poukazuje na nejnovější poznatky v primární i sekundární prevenci podle medicíny založené na důkazech. Učí studenty kriticky přemýšlet nad odbornými texty a nabízí různé preventivní strategie, a to zejména se zaměřením na osoby se specifickými potřebami. Formou praktických seminářů ukazuje možnosti pohybových aktivit a seznamuje studenty s výživovými a kognitivně behaviorálními přístupy.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je představit studentům možnosti a strategie prevence civilizačních chorob se zaměřením na osoby se specifickými potřebami. Pomocí reálné praxe s klientem v rámci skupinových kasuistik vyzkoušet preventivní program zaměřený na změnu životního stylu u jedince se zdravotním postižením.

Výstupem předmětu a kompetencí úspěšného studenta je získat dostatečný přehled o prevenci civilizačních onemocnění u rizikových populací, dokázat vyšetřit klienta a analyzovat informace podstatné pro nastavení pohybového režimu a zdravého stravování a schopnost vést cvičební jednotky a motivovat klienta k trvalé změně životního stylu.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- definuje specifika civilizačních onemocnění u nejčastějších zdravotních postižení

- vyjmenuje rizikové faktory nejčastějších civiizačních onemocnění

- definuje primární, sekundární a terciální prevenci u nejčastějších onemocnění

- je schopen diagnostikovat tělesné složení klienta

- vyjmenuje způsoby zvýšení habituální pohybové aktivity a tipy, jak podpořit klienta 

- na základě postupů kognitivně-behaviorální terapie dokáže vést prakticky klienta ke změně životního stylu

- je schopen odebrat anamnézu klienta a vyšetřit základní pohybové funkce, zjistit cíle a motivy klienta a dále s nimi pracovat

- je schopen připravit a dle potřeby upravovat kondiční trénink pro osoby se specifickými potřebami 

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Literature - Czech

BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada Publishing, c2005. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-0948-2.

DAĎOVÁ, Klára, Jiří RADVANSKÝ, Pavlína PELÍŠKOVÁ, et al. Je preskripce pohybové aktivity součástí léčebně-preventivní péče civilizačních chorob? Výsledky dotazníkového šetření lékařů. Čas Lék Čes, 2007, 146: 503-507.

FALTÝNKOVÁ, Zdeňka a Jiří KŘÍŽ. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí. Praha: CZEPA. 2012.

FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty. Praha: CZEPA. 2013.

KABELÍKOVÁ, Karla a Marie VÁVROVÁ. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy: průprava ke správnému držení těla. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-384-7.

KŘÍŽ, Jiří, Zuzana HLINKOVÁ a Kryštof SLABÝ. Změny v metabolismu po poranění míchy. 1. část: rozdíly v tělesném složení a metabolické důsledky. DMEV, 2014, 17(4), 209-213. ISSN 1211-9326.

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

MÁLKOVÁ, Iva a František David KRCH. SOS nadváha: průvodce úskalím diet a životního stylu. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-521-0.

MOORE, J. Geoffrey, Larry DURSTINE, Patricia PAINTER.ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 4th ed. Editor Champaign, IL: Human Kinetics, c2016. ISBN 9781450434140.

Vybrané články z časopisu Tělesná výchova a sport mládeže, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Časopis lékařů českých, Rehabilitácia a dalších.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

průběžné úkoly v MS Teams

prezentace - kasuistika

ústní zkouška

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:
1. Uvedení do problematiky, dělení civilizačních chorob, pozitiva pohybové aktivity (PA) a výživové intervence. Motivace a adherence k intervenčním programům. Rozdělení
seminárních prací. Zásady pro předpis PA. SOAP analýza. Typ a intenzita zátěže. Hodnotící metody v pohybových programech. Kasuistiky.
2. Prevence a preventivní strategie. Jedinci se specifickými potřebami, kteří jsou nejvíce ohroženi civilizačními onemocněními. Zvláštnosti u jedinců s míšní lézí,
roztroušenou sklerózou, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem ad.
3. Nutriční diagnostika. Principy výživové/dietní intervence.
4. Pohybová aktivita a výživová intervence pro primární a sekundární prevenci obezity. Kognitivně-behaviorální přístupy v léčbě obezity. Specifika u jedinců s OSP.
5. Pohybová aktivita a výživová intervence pro prevenci kardiovaskulárních chorob a diabetu. Rozbor odborných doporučení.
6. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci psychických poruch.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Learning resources - Czech

Prezentace k předmětu budou postupně, v souběhu s odpřednášenými tématy, umístěny v MOODLE1 (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10218).
Všechny informace budou na platformě MS Teams.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html