SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prevention of civilizational ailments - PZTV281N
Title: Prevence civilizačních onemocnění OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
Incompatibility : PZTV281NK
Interchangeability : PZTV281NK
Is interchangeable with: PZTV281NK
Annotation - Czech
Předmět podává teoretický podklad k nejčastějším civilizačním chorobám, poukazuje na nejnovější poznatky v primární i sekundární prevenci podle medicíny založené na důkazech. Učí studenty kriticky přemýšlet nad odbornými texty a nabízí různé preventivní strategie, a to zejména se zaměřením na osoby se specifickými potřebami. Formou praktických seminářů ukazuje možnosti pohybových aktivit a seznamuje studenty s výživovými a kognitivně behaviorálními přístupy.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je představit studentům možnosti a strategie prevence civilizačních chorob se zaměřením na osoby se specifickými potřebami. Pomocí reálné praxe s klientem v rámci skupinových kasuistik vyzkoušet preventivní program zaměřený na změnu životního stylu u jedince se zdravotním postižením.

Výstupem předmětu a kompetencí úspěšného studenta je získat dostatečný přehled o prevenci civilizačních onemocnění u rizikových populací, dokázat vyšetřit klienta a analyzovat informace podstatné pro nastavení pohybového režimu a zdravého stravování a schopnost vést cvičební jednotky a motivovat klienta k trvalé změně životního stylu.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- definuje specifika civilizačních onemocnění u nejčastějších zdravotních postižení

- vyjmenuje rizikové faktory nejčastějších civiizačních onemocnění

- definuje primární, sekundární a terciální prevenci u nejčastějších onemocnění

- je schopen diagnostikovat tělesné složení klienta

- vyjmenuje způsoby zvýšení habituální pohybové aktivity a tipy, jak podpořit klienta 

- na základě postupů kognitivně-behaviorální terapie dokáže vést prakticky klienta ke změně životního stylu

- je schopen odebrat anamnézu klienta a vyšetřit základní pohybové funkce, zjistit cíle a motivy klienta a dále s nimi pracovat

- je schopen připravit a dle potřeby upravovat kondiční trénink pro osoby se specifickými potřebami 

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Literature - Czech

BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada Publishing, c2005. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-0948-2.

DAĎOVÁ, Klára, Jiří RADVANSKÝ, Pavlína PELÍŠKOVÁ, et al. Je preskripce pohybové aktivity součástí léčebně-preventivní péče civilizačních chorob? Výsledky dotazníkového šetření lékařů. Čas Lék Čes, 2007, 146: 503-507.

FALTÝNKOVÁ, Zdeňka a Jiří KŘÍŽ. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí. Praha: CZEPA. 2012.

FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty. Praha: CZEPA. 2013.

KABELÍKOVÁ, Karla a Marie VÁVROVÁ. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy: průprava ke správnému držení těla. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-384-7.

KŘÍŽ, Jiří, Zuzana HLINKOVÁ a Kryštof SLABÝ. Změny v metabolismu po poranění míchy. 1. část: rozdíly v tělesném složení a metabolické důsledky. DMEV, 2014, 17(4), 209-213. ISSN 1211-9326.

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

MÁLKOVÁ, Iva a František David KRCH. SOS nadváha: průvodce úskalím diet a životního stylu. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-521-0.

MOORE, J. Geoffrey, Larry DURSTINE, Patricia PAINTER.ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 4th ed. Editor Champaign, IL: Human Kinetics, c2016. ISBN 9781450434140.

Vybrané články z časopisu Tělesná výchova a sport mládeže, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Časopis lékařů českých, Rehabilitácia a dalších.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

splnění úkolů v MS Teams

pravidelná práce s klientem (skupinový projekt) zakončená prezentací 

ústní zkouška

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:
1. Uvedení do problematiky, dělení civilizačních chorob, pozitiva pohybové aktivity (PA) a výživové intervence. Motivace a adherence k intervenčním programům. Zásady pro předpis PA. Hodnocení pohybových programů. Požadavky na uzavření předmětu. Rozdělení seminárních úkolů.
2. Prevence a preventivní strategie z obecného hlediska. Jedinci se specifickými potřebami, kteří jsou nejvíce ohroženi civilizačními onemocněními. Zvláštnosti u jedinců s míšní lézí, roztroušenou sklerózou, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem ad.
3. Nutriční diagnostika. Principy výživové/dietní intervence.
4. Pohybová aktivita a výživová intervence pro primární a sekundární prevenci obezity. Specifika u jedinců s OSP. Kasuistiky.
5. Kognitivně-behaviorální přístupy v léčbě obezity.
6. Pohybová aktivita a výživová intervence pro primární a sekundární prevenci diabetu. Specifika u jedinců s OSP. Kasuistiky.
7. Pohybová aktivita a výživová intervence pro prevenci kardiovaskulárních chorob. Rozbor odborných doporučení.
8. Pohybová aktivita a výživová intervence u jedinců po poranění míchy.
9. Pohybová aktivita jako primární a sekundární prevence vertebrogenních poruch dospělých. Důležitost hlubokého stabilizačního systému páteře. Ergonomie sedu a pracovního zatížení.
10. Pohybová aktivita jako primární prevence pohybových poruch u dětí. Školní preventivní programy.
11. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevence psychických poruch u dětí a mládeže.
12. Pohybová aktivita pro kompenzaci stresu a prevenci psychických poruchu dospělých.
13. Pohybová aktivita a výživa v primární a sekundární prevenci onkologických onemocnění.
14. Pohybová aktivita v sekundární prevenci roztroušené sklerózy.

Semináře:
1. Nutriční diagnostika a diagnostika tělesného složení ve vztahu k výživě.
2. Metody hodnocení pohybových aktivit v praxi (dotazníky, krokoměry, aplikace v chytrých telefonech atd.)
3. Praxe v tělocvičně - prezentace studentů. Ukázky cvičení pro kompenzaci dlouhodobého sedu. Varianty pro jedince se specifickými potřebami.
4. Praxe v tělocvičně - prezentace studentů. Relaxační techniky. Varianty pro jedince se specifickými potřebami.
5. Praxe v tělocvičně - prezentace studentů. Cvičení pro zlepšení funkce stabilizačního systému páteře. Varianty pro jedince se specifickými potřebami.
6. Návštěva pohybových programů zaměřených na prevenci CO v terénu (např. Klinika RHB a TVL 2. LF a FN Motol). / obdobné cvičení v režimu online
7. Návštěva pohybových programů zaměřených na prevenci CO v terénu (např. Kardio M+M, zs.). / obdobné cvičení v režimu online

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Thursday22.02.20249:15 Uvedení do problematiky. Adherence k intervenčním programům. Zásady pro předpis PA. Požadavky na uzavření předmětu. Hodnocení PA v praxi - dotazníky, krokoměry.PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 
Thursday22.02.202411:00 První hodina ve fitness. Vyzkoušení strojů. Příklady loňských kasuistikPhDr. Klára Daďová, Ph.D. 
Tuesday27.02.2024On-line 17:00 Výživa v prevenci civilizačních onemocnění. Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 
Thursday07.03.202411:00 Prevence obezity u specifických populací (výjimečně v E314)PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 
Thursday07.03.202413:00 Nutriční diagnostika a diagnostika tělesného složení - praktika laboratoř BMLMgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 
Thursday07.03.20249:15 Kognitivně-behaviorální přístupy v léčbě obezity. Příklad dobré praxe – STOB. Vyučující: Mgr. Beničková 
Tuesday12.03.2024Prevence a preventivní strategie z obecného hlediska. Intervence pro prevenci kardiovaskulárních chorobMUDr. Simona Majorová 
Tuesday19.03.2024Pohybová aktivita a výživová intervence pro prevenci kardiovaskulárních chorob. Cévní věk. Lipidové spektrum a jeho ovlivňování.MUDr. Simona Majorová 
Thursday21.03.20249:15 Pohybová aktivita v prevenci onkologických onemocnění. PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 
Thursday21.03.202411:00 Prevence diabetu u specifických populacíPhDr. Klára Daďová, Ph.D. 
Thursday04.04.20249:15 Pohybová aktivita v sekundární prevenci roztroušené sklerózy. Vyučující: Suchá 
Thursday11.04.20249:00 SEMINÁŘ POHYBOVÉ TERAPIE - vyučující: Daďová, Vařeková 
Thursday11.04.202410:30 SEMINÁŘ POHYBOVÉ TERAPIE - vyučující: Daďová, Vařeková 
Thursday18.04.20249:15 Výživa u osob s míšní lézí.​ Vyučující: Sadílková ON-LINE 
Thursday25.04.2024Prevence v oblasti psychických poruch - FOCUS 
Thursday23.05.2024Zakončení předmětu - prezentace kasuistikPhDr. Klára Daďová, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html