SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Adapted physical activity in practice - PZTV278NK
Title: Adapted physical activity in practice
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0, MC [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Interchangeability : PZTV278N
Is incompatible with: PZTV278N
Is interchangeable with: PZTV278N
Annotation -
The subject deepens students' knowledge about adapted physical activities (APA) and sports for people with disabilities. It summarizes previous study knowledge from these areas, while preparing students for the state final exam. The knowledge of the students is further confronted with the knowledge gained during seminars, internships and especially during the practical implementation of educational / health-physical education and sports events. The subject is partly taught in English.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je prohloubit vědomosti a zkušenosti studentů v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a pomocí malých projektů je propojit s praxí.

Výstupem předmětu a kompetencí úspěšného studenta je získat dostatečně hluboký přehled o nejdůležitějších aspektech APA, umět vyhledat informace z oboru, dokázat analyzovat informace podstatné pro vedení APA, uvažovat o potřebných adaptacích a zdravotních kontraindikacích jednotlivých činností a být schopen vést cvičební jednotky či sportovní tréninky pro jedince se specifickými potřebami. Důležitou součástí předmětu je praktická zkušenost v APA realizovaná formou participace na trénincích, soutěžích a edukačních projektech.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- definuje aplikované pohybové aktivity v kontextu kinantropologie a příbuzných vědních oborů, orientuje se v historii a současných trendech parasportu, zná aktivity profesní organizace ČAAPA

- vyjmenuje hlavní organizace parasportu (IPC, Deaflympics, Special Olympics, ČPV, ČDF, IBSA, IWAS, CP-ISRA, VIRTUS, a další) a dokáže popsat rozdíly mezi paralympijským, deaflympijským a speciálně-olympijským hnutím

- má přehled o možnostech sportovních aktivit pro jedince s nejčastějším typem postižení - ve vyspělých zemích i v ČR

- definuje příčiny nejčastějších zdravotních postižení a také jejich důsledky na každodenní život, vzdělávání, motorický vývoj a participaci na pohybových aktivitách

- vyjmenuje pozitiva i rizika pohybové aktivity pro jedince se zdravotním postižením, je schopen uvažovat o faktorech udržitelnosti dlouhodobé pohybové aktivity u jedince s postižením

- popíše základní metodické postupy ve výuce, modifikace a pravidla vybraných paralympijských sportů (plavání, atletika, goalball, boccia, basketbal/rugby vozíčkářů, lyžování apod.) a inkluzivních aktivit (polybat, baskin atd.)

- dokáže definovat klasifikaci v parasportu a popsat její základní východiska a příklady hodnocení a rozdělení do tříd u parasportovců

- dokáže vyhledat a porovnat technické parametry sportovně-kompenzačních pomůcek pro vybrané aplikované sporty

- definuje pracovní pozici "konzultant APA"

- je schopen vést cvičební jednotku / trénink pro osoby se specifickými potřebami 

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • DAĎOVÁ, K. Sport osob se zdravotním postižením. In MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. s. 233-237.
 • VAŘEKOVÁ, J., DAĎOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, P., a kol. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5181-1. https://karolinum.cz/knihy/varekova-zak-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-v-telesne-vychove-26799 
 • DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1520-2.

Doporučená:

 • KUDLÁČEK, M., JEŠINA, O. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3964-8. https://apa.upol.cz/images/Kudlacek_Jesina_-_Integrovana_TV_sport_a_rekreace_B5.pdf
 • JANEČKA, et al. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. Olomouc: UP v Olomouci, 2012, ISBN 978-80-244-3107-9. https://apa.upol.cz/images/Janeckakol-Vybrane_sporty.pdf
 • KUDLÁČEK, M. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3954-9. https://apa.upol.cz/images/Z%C3%A1klady_aplikovan%C3%BDch_pohybov%C3%BDch_aktivit.pdf
 • JEŠINA, O., KUDLÁČEK, M. et al. Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2738-6. https://www.apa.upol.cz/images/JesinaKudlacek-Aplikovana_telesna_vychova.pdf
 • MOORE, G., DURSTINE, J.L., PAINTER, P (Eds.). ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2016. ISBN 9781450434140.


Aktuální články z časopisů:

 • Adapted Physical Activity Quarterly
 • Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi
 • European Journal of Adapted Physical Activity
 • Tělesná výchova a sport mládeže
 • Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

100 % aktivní účast na seminárních úkolech a při realizaci zadaných akcí

splnění úkolů v MS Teams

písemný test

ústní pohovor

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:

 1. Souhrn dosavadních znalostí z APA. Nové trendy v problematice. APA ve fitness.
 2. Konzultant APA - možnosti působení, příklady z praxe, kasuistiky.
 3. Pohybové aktivity OSP - možnosti, metodiky, adaptace, kasuistiky.
 4. Pohybové aktivity OSP - možnosti, metodiky, adaptace, kasuistiky.


Seminární úkoly:

 1. Příprava programu příměstského sportovního tábora.
 2. Tvorba metodiky do inkluzivní TV (jedna aktivita).
 3. Dobrovolnická činnost na sportovní soutěži pro OSP.
 4. Hospitace na tréninku vybraného parasportu se záznamem činností.


Vzhledem ke kombinovanému studiu bude velká část sylabu odpřednesena distančně a pomocí studijních opor.
Na první přednášce budou domluveny seminární úkoly, které budou studenti plnit.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html