SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Health Aspects of sport for people with special needs - PZTV276NK
Title: Zdravotní aspekty sportu OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
MUDr. Simona Majorová
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Interchangeability : PZTV276N
Is incompatible with: PZTV276N
Is interchangeable with: PZTV276N
Annotation - Czech
Předmět navazuje na tělovýchovné lékařství v bakalářském studiu a rozšiřuje ho problematiku zdravotního zabezpečení vrcholového i rekreačního sportu OSP. Zabývá se riziky sportovních aktivit OSP a dopingem ve sportu hendikepovaných. Úspěšný student by měl uvažovat o zdravotních rizicích a jejich prevenci v parasportu, měl by být schopen zajistit bezpečnost volnočasových a rekondičních aktivit jedinců se specifickými potřebami ze zdravotního hlediska.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s riziky sportovních aktivit OSP, problematikou výživy a dopingu v para sportu a preventivními opatřeními (tělovýchovně-lékařské prohlídky, prepaticipation screening, předlékařská první pomoc na akcích)

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- vyjmenuje rizika pohybové aktivity pro jedince s nejčastějšími typy zdravotního postižení  

- popíše problematiku náhlého úmrtí při sportu, definuje rizikové faktory a možnosti prevence

- popíše zdravotní komplikace u vybraných postižení - ve vztahu ke sportovní aktivitě (např. autonomní dysreflexie, poruchy termoregulace atd.)

- definuje specifika výživy u vybraných zdravotních postižení (např. paraplegie, kvadruplegie)

- popíše změny bazálního metabolismu u vybraných postižení

- zná způsoby, jak eliminovat / snížit riziko křečí ve sportu

- popíše problematiku sportovní výživy, zejména způsoby získávání energie při sportu, hydratace apod.

- vyjmenuje nejčastěji používané suplementy jak u sprinterů a vytrvalostních sportovců, tak u silových sportů

- definuje doping a jeho zdravotní rizika

- je schopen promyslet potřebná preventivní opatření při plánování tréninku / soutěže para sportu

- popíše průběh tělovýchovně-lékařské prohlídky, definuje její výstupy a benefity pro sportovní trénink OSP

- je schopen poskytnout předlékařskou první pomoc 

- zná požadavky na zdravotní zabezpečení zotavovacích akcí

- definuje nutný a vhodný obsah lékárničky na zotavoavcí akci / soustředění / výjezdu para sportovce

- popíše, jaké faktory mají vliv na výkon sportovce po dlouhém cestování napříč časovými pásmy a jak zajistit co nejlepší regeneraci sportovce 

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Literature - Czech

BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013. ISBN 978-80-87647-06-6.

DAĎOVÁ, Klára, Simona MAJOROVÁ, Ivona SOBOTKOVÁ, Pavel KREJČÍK a Tereza DIEPOLDOVÁ. Zdravotní rizika vrcholového sportu jedinců s tělesným postižením. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2016, 25(4), 157-165. ISSN 1210-5481.

DERMAN, Wayne, Martin SCHWELLNUS, Esme JORDAAN, et al. Illness and injury in athletes during the competition period at the London 2012 Paralympic Games: development and implementation of a web-based surveillance system (WEB-IISS) for team medical staff. British Journal of Sports Medicine [online]. 2013, 47(7), 420-425 [cit. 2018-01-31]. DOI: 10.1136/bjsports-2013-092375. ISSN 0306-3674. Dostupné z:

MOLIK, Bartosz a Jolanta MARSZAŁEK. The specificity of injuries in Paralympics sport. Advances in Rehabilitation [online]. 2013, 27(3), - [cit. 2018-01-31]. DOI: 10.2478/rehab-2014-0020. ISSN 1734-4948. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/rehab.2013.27.issue-3/rehab-2014-0020/rehab-2014-0020.xml

PASTUCHA, Dalibor. Tělovýchovné lékařství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5.

VILIKUS, Zdeněk. Výživa sportovců a sportovní výkon. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4455-4. ISBN 978-80-246-4492-9 (PDF).

WEILER, Richard, Willem VAN MECHELEN, Colin FULLER a Evert VERHAGEN. Sport Injuries Sustained by Athletes with Disability: A Systematic Review. Sports Medicine [online]. 2016, 46(8), 1141-1153 [cit. 2018-01-31]. DOI: 10.1007/s40279-016-0478-0. ISSN 0112-1642. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s40279-016-0478-0

www.paralympic.org

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Účast na přednáškách a seminářích nejméně 75 %.

Splnění všech úkolů v MS Teams.

Písemný test.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:
1. Repetitorium tělovýchovného lékařství. Zdravotní zabezpečení sportu OSP z pohledu lékaře a fyzioterapeuta.
2. První pomoc při akutních stavech ve sportu OSP. Zdravotní zabezpečení rekondičních pobytů a pobytů v přírodě pro jedince se SP.
3. Zdravotní rizika aplikovaných pohybových aktivit. Problematika náhlého úmrtí ve sportu. Pohybová aktivita a medikace ve sportu OSP.
4. Výživové doplňky ve sportu OSP. Doping ve sportu OSP. Pravidla pro terapeutické výjimky.
5. Chronické poškození pohybového aparátu u parasportovců s míšní lézí a jak mu předcházet.
6. Tělovýchovně-lékařská prohlídka vrcholového sportovce se specifickými potřebami. Zhodnocení aplikace léčebně-preventivních postupů v paralympijském hnutí.

Další témata budou dostupná v online prezentacích na Moodle.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html