SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Health Aspects of sport for people with special needs - PZTV276N
Title: Zdravotní aspekty sportu OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
MUDr. Simona Majorová
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Incompatibility : PZTV276NK
Interchangeability : PZTV276NK
Is interchangeable with: PZTV276NK
Annotation -
The subject follows on from Sports medicine in the bachelor's study and expands it with the issue of health security in top and recreational sports for people with disabilities. It deals with the risks and doping issues in para sports. It also refreshes the knowledge about first aid during sport events. A successful student should think about health risks and their prevention in parasport, should be able to provide leisure and reconditioning activities for individuals with specific health needs.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s riziky sportovních aktivit OSP, problematikou výživy a dopingu v para sportu a preventivními opatřeními (tělovýchovně-lékařské prohlídky, prepaticipation screening, předlékařská první pomoc na akcích)

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- vyjmenuje rizika pohybové aktivity pro jedince s nejčastějšími typy zdravotního postižení  

- popíše problematiku náhlého úmrtí při sportu, definuje rizikové faktory a možnosti prevence

- popíše zdravotní komplikace u vybraných postižení - ve vztahu ke sportovní aktivitě (např. autonomní dysreflexie, poruchy termoregulace atd.)

- definuje specifika výživy u vybraných zdravotních postižení (např. paraplegie, kvadruplegie)

- popíše změny bazálního metabolismu u vybraných postižení

- zná způsoby, jak eliminovat / snížit riziko křečí ve sportu

- popíše problematiku sportovní výživy, zejména způsoby získávání energie při sportu, hydratace apod.

- vyjmenuje nejčastěji používané suplementy jak u sprinterů a vytrvalostních sportovců, tak u silových sportů

- definuje doping a jeho zdravotní rizika

- je schopen navrhnout potřebná preventivní opatření při plánování tréninku / soutěže para sportu

- popíše průběh tělovýchovně-lékařské prohlídky, definuje její výstupy a benefity pro sportovní trénink OSP

- je schopen poskytnout předlékařskou první pomoc 

- zná požadavky na zdravotní zabezpečení zotavovacích akcí

- definuje nutný a vhodný obsah lékárničky na zotavovací akci / soustředění / výjezdu para sportovce

- popíše, jaké faktory mají vliv na výkon sportovce po cestování napříč časovými pásmy a jak zajistit co nejlepší regeneraci sportovce 

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (30.08.2023)
Literature - Czech

BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013. ISBN 978-80-87647-06-6.

DAĎOVÁ, Klára, Simona MAJOROVÁ, Ivona SOBOTKOVÁ, Pavel KREJČÍK a Tereza DIEPOLDOVÁ. Zdravotní rizika vrcholového sportu jedinců s tělesným postižením. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2016, 25(4), 157-165. ISSN 1210-5481.

DE LUIGI, A.J. (ed). Adaptive Sports Medicine. Springer. 2018. ISBN 978-3-319-56566-8.

DERMAN, Wayne, Martin SCHWELLNUS, Esme JORDAAN, et al. Illness and injury in athletes during the competition period at the London 2012 Paralympic Games: development and implementation of a web-based surveillance system (WEB-IISS) for team medical staff. British Journal of Sports Medicine [online]. 2013, 47(7), 420-425 [cit. 2018-01-31]. DOI: 10.1136/bjsports-2013-092375. ISSN 0306-3674. Dostupné z:

MOLIK, Bartosz a Jolanta MARSZAŁEK. The specificity of injuries in Paralympics sport. Advances in Rehabilitation [online]. 2013, 27(3), - [cit. 2018-01-31]. DOI: 10.2478/rehab-2014-0020. ISSN 1734-4948. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/rehab.2013.27.issue-3/rehab-2014-0020/rehab-2014-0020.xml

PASTUCHA, Dalibor. Tělovýchovné lékařství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5.

VILIKUS, Zdeněk. Výživa sportovců a sportovní výkon. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3152-3.

WEILER, Richard, Willem VAN MECHELEN, Colin FULLER a Evert VERHAGEN. Sport Injuries Sustained by Athletes with Disability: A Systematic Review. Sports Medicine [online]. 2016, 46(8), 1141-1153 [cit. 2018-01-31]. DOI: 10.1007/s40279-016-0478-0. ISSN 0112-1642. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s40279-016-0478-0

www.paralympic.org

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Účast na přednáškách a seminářích nejméně 75 %.

Splnění všech úkolů v MS Teams.

Písemný test.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:

 1. Zdravotní rizika v parasportu. Zajišťování zdravotní péče na vrcholných akcích parasportu. Úrazy ve sportu OSP.  Zhodnocení léčebně-preventivních postupů v paralympijském hnutí. 
 2. Repetitorium nejpodstatnějších témat tělovýchovného lékařství. Zdravotní zabezpečení rekondičních pobytů a pobytů v přírodě pro jedince se SP.
 3. Tělovýchovně-lékařská prohlídka vrcholového sportovce se specifickými potřebami. Pohled sportovního fyziologa na výkon s přesahem ke sportovcům se SP.
 4. Problematika náhlého úmrtí ve sportu.
 5. Výživa sportovců se specifickými potřebami. Výživové doplňky ve sportu OSP.
 6. Pohybová aktivita a medikace ve sportu OSP.
 7. Doping ve sportu OSP. Pravidla pro terapeutické výjimky.


Semináře:

 1. Regenerace. Role fyzioterapeuta v parasportu. Problematika klasifikace ve sportu OSP - příklady z plavání, rugby vozíčkářů.
 2. Protetická péče u parasportovců.
 3. Chronické poškození pohybového aparátu ve sportu OSP. Impingement syndrom a syndrom karpálního tunelu u vozíčkářů.
 4. Problematika autonomní dysreflexie a dalších ohrožujících stavů u jedinců s míšní lézí.
 5. První pomoc při akutních stavech ve sportu OSP.
 6. První pomoc při akutních stavech ve sportu OSP.
 7. Kasuistiky (rizika a preventivní opatření v potápění, sportovním lezení, cyklistice a golfu).
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html