SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organisation of outdoor Adventure Course - PZTV275N
Title: Organizace zážitkového outdoorového kurzu pro OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/0, C [DS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Brtník
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Pre-requisite : PZTV291N
Annotation -
In this course, students take responsibility in planning, implementing and evaluating a sporting residential event with people with special needs. The instructor leads and directs students' decisions, where appropriate, and helps develop the financial strategy, budget, and program for the event. After completing an outdoor course focused on working with clients with special needs, students will have acquired certain skills and knowledge that will enable them to work effectively and safely with this specific clientele outside of their comfort zone in an outdoor setting on a summer or winter expedition. Course Graduate: - Is able to conduct an assessment and analysis of the abilities of clients with specific needs to determine their individual needs. In this way, he/she can plan appropriate outdoor activities to match the abilities of clients. - Clearly defines safety precautions and first aid principles specific to working with clients with specific needs in an outdoor environment. - Is knowledgeable in adapting the environment and equipment for clients with specific needs to ensure their safety and comfort during outdoor (winter or summer) activities. This may include using special equipment or modifying the environment to meet individual client needs. -Able to work as part of a team and collaborate with other professionals such as outdoor activity instructors, therapists or physicians. Teamwork is key to providing comprehensive care and safety for clients with special needs
Last update: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (14.07.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je zvýšit kompetence studentů v organizaci volnočasových aktivit pro jedince se specifickými potřebami v rámci pobytové outdoorové výpravy se sportovním obsahem.

Po absolvování outdoorového kurzu zaměřeného na práci s klienty se specifickými potřebami získají studenti určité dovednosti a znalosti, které jim umožní efektivně a bezpečně pracovat s touto specifickou klientelou mimo komfortní zónu v outdoorovém prostředí na výpravě v létě i v zimě.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- je schopen provést hodnocení a analýzu schopností klientů se specifickými potřebami aby zjistil jejich individuální potřeby. Tímto způsobem může plánovat vhodné outdoorové aktivity, které budou odpovídat schopnostem klientů.

- jasně definuje bezpečnostní opatření a zásady první pomoci specifické pro práci s klienty se specifickými potřebami v outdoorovém prostředí.

- orientuje se v adaptaci na prostředí a vybavení pro klienty se specifickými potřebami, tak aby zajistil jejich bezpečnost a pohodlí během outdoorových (zimních nebo letních) aktivit. Může se jednat o používání speciálního vybavení nebo úpravy prostředí tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám klientů.

-schopen pracovat v týmu a spolupracovat s dalšími odborníky, jako jsou instruktoři outdoorových aktivit, terapeuti nebo lékaři. Týmová spolupráce je klíčová pro poskytování komplexní péče a bezpečnosti klientů se specifickými potřebami

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (23.10.2023)
Literature - Czech

JEŠINA, Ondřej a Zdeněk HAMŘÍK. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2946-5.

KUDLÁČEK, Martin a Ondřej JEŠINA. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3964-8.

KUDLÁČEK, Martin. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3954-9.

ŠMÍD, Michal. Expedice Přes Bar. In: CHLUMSKÝ, Martin a Klára MIŠINOVÁ. Adapted Physical Activity hrough the lifespan: 22nd September 2017. Kniha abstraktů / Book of Abstracts. Praha: UK FTVS, 2017, s. 32-33. ISBN 978-80-87647-39-4.

Vybrané články z časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, European Journal of Adapted Physical Activity.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (14.12.2018)
Requirements to the exam - Czech

aktivní zapojení a iniciativní přístup ke všem aktivitám v přípravě, v průběhu kurzu a při evaluaci kurzu

Last update: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (14.07.2023)
Syllabus - Czech

Semináře před kurzem:
1. Základní informace o předmětu. Volba termínu a místa akce. Volba klientů se specifickými potřebami, pro které bude kurz uspořádán.
2. Plánování obsahu kurzu. Rozpočet. Žádosti nadačním fondům, hledání sponzorů. Propagace akce.
3. Příprava pomůcek. Rozdělení funkcí.

5denní kurz:
Outdoorový kurz (turistika, cyklistika, vodní sporty) v ČR nebo v zahraničí. Cílem kurzu je zprostředkovat zážitky z putování přírodou účastníkům se zdravotním postižením a poukázat na možnosti trávení volného času skrze integraci do intaktní společnosti.

Seminář po kurzu:
4. Evaluace. Ekonomická uzávěrka. Propagace akce.

 

Last update: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (14.07.2023)
Learning resources - Czech

kód na teams : ko6ikj7

Last update: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (14.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html