SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychopaedy and etopaedy - PZTV274N
Title: Psychopedie a etopedie
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mgr. Anna Majerová
Incompatibility : PZTV274NK
Interchangeability : PZTV274NK
Is interchangeable with: PZTV274NK
Annotation - Czech
Předmět navazuje na Základy psychopedie a etopedie. Úzce se profiluje na konkrétní postižení z psychopedické oblasti a poruchy etopedického rázu. Věnuje se specifickým otázkám v rámci těchto vědních oborů a vytváří studentům odborné penzum informací pro jejich budoucí profesní působení v praxi. Významná část předmětu se věnuje možnostem vzdělávání dětí s mentálním postižením v rámci školského systému České republiky a jejich následnému pracovnímu uplatnění. Podává přehled o intervenčních etopedických možnostech v rámci školských zařízení. Studenti rovněž získají přehled o legislativě zastřešující tuto problematiku.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (14.12.2018)
Literature - Czech

ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3071-7.

FISCHER, Slavomil. Etopedie v penitenciární praxi. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 80-7044-772-9.

JANSKÝ, Pavel. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-114-7.

JEŠINA, Ondřej. Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3939-6.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Metody práce s dětmi s ADHD především pro učitele a vychovatele. 4. aktualizované vydání. Praha: D + H, 2017. ISBN 978-80-87295-24-3.

KALIBOVÁ, Petra a Martin KALIBA. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-507-3.

KOZÁKOVÁ, Zdeňka, Olga KREJČÍŘOVÁ a Oldřich MÜLLER. Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3712-5.

KREJČÍŘOVÁ, Olga, Zdeňka KOZÁKOVÁ a Oldřich MÜLLER. Teoretická východiska speciální pedagogiky u osob s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3715-6.

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.

MUŽÁKOVÁ, Monika. Byly to naše děti: o fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-874-5.

NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.

ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.

ŠTĚRBOVÁ, Dana a Miluše RAŠKOVÁ. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-4994-4.

VALENTA, Milan. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 5., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-187-6.

ZEZULKOVÁ, Eva. Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7464-395-8.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (14.12.2018)
Requirements to the exam - Czech

Docházka 75 %. Zápočtový test + seminární práce. Ústní zkouška.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (15.02.2021)
Syllabus - Czech

Tematické okruhy:

1. Psychologické zvláštnosti jedinců s mentálním postižením.

2. Komorbidita a mentální postižení.

3. Dětská mozková obrna.

4. Downův syndrom.

5. Pseudooligofrenie.

6. Pervazivní vývojové poruchy.

7. Specifika vzdělávání a socializace dětí, mládeže a dospělých osob s mentálním postižením.

8. Rodina s mentálně postiženým dítětem.

9. Sexualita a jedinec s mentálním postižením.

10. Péče o jedince s mentálním postižením po 26. roku života.

11. Politika státu vůči občanům se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

12. Národní plán vyrovnávání příležitostí.

13. Disharmonický vývoj osobnosti a morální zrání.

14. Asociální, antisociální, disociální osobnost.

15. Hyperkinetická porucha osobnosti a další.

16. Klasifikace návykových látek.

17. Závislostní chování.

18. Nové formy závislostního chování.

19. Biologické, psychické a sociální souvislosti zneužívání návykových látek.

20. Institucionální péče.

21. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom „CAN“).

22. Náhradní rodinná péče, pedagogicko-psychologické poradenství.

23. Sanace rodiny.

24. Probační a mediační služba.

25. Zacházení s mladistvými pachateli, tresty, alternativní tresty.

26. Vězeňství v České republice (vnitřní a vnější diferenciace).

27. Psychoterapeutické přístupy v etopedii.

28. Legislativa. Fenomén bezdomovectví v České republice.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (14.12.2018)
Learning resources - Czech

Přednášky a cvičení předmětu Psychopedie a Etopedie jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: PZTV274NK - PSYCHOPEDIE A ETOPEDIE

Kód týmu: vck5tas

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa41439306424e8c8c66221177a71820%40thread.tacv2/conversations?groupId=b875b154-d5cd-438c-93c5-d3ab46399202&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní a další testy, odkazy na další materiály atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Psychopedie a etopedie

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7870¬ifyeditingon=1

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.02.2021)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bPZTV274Np1

Groups of students
N.APTVN.1.CJ.PS
Mon 19.02.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 26.02.2024 14:45 - 16:15 lecture Mgr. Anna Majerová
Mon 04.03.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 11.03.2024 14:45 - 16:15 lecture Mgr. Anna Majerová
Mon 18.03.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 25.03.2024 14:45 - 16:15 lecture Mgr. Anna Majerová
Mon 01.04.2024 14:45 - 16:15 lecture Státní svátek - výuka zrušena.
Mon 08.04.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 15.04.2024 14:45 - 16:15 lecture Mgr. Anna Majerová
Mon 22.04.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 29.04.2024 14:45 - 16:15 lecture Mgr. Anna Majerová
Mon 06.05.2024 14:45 - 16:15 lecture Mgr. Anna Majerová
Mon 13.05.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 20.05.2024 14:45 - 16:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
23bPZTV274Nx01

Groups of students
N.APTVN.1.CJ.PS
Mon 19.02.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 26.02.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 04.03.2024 16:30 - 18:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 11.03.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 18.03.2024 16:30 - 18:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 25.03.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 01.04.2024 16:30 - 18:00 practicals Státní svátek - výuka zrušena.
Mon 08.04.2024 16:30 - 18:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 15.04.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 22.04.2024 16:30 - 18:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 29.04.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 06.05.2024 16:30 - 18:00 practicals Mgr. Anna Majerová
Mon 13.05.2024 16:30 - 18:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mon 20.05.2024 16:30 - 18:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html