SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Adapted Physical Activities - PZTV257K
Title: Úvod do aplikovaných pohybových aktivit
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Interchangeability : PZTV257
Is incompatible with: PZTV257
Is interchangeable with: PZTV257
Annotation - Czech
Předmět poskytuje základní orientaci v oboru a stěžejní informace pro pochopení problematiky aplikovaných pohybových aktivit. Představuje problematiku jinakosti, segregace, rovného přístupu a inkluze. Tematicky se dotýká různých aspektů jednotlivých zdravotních postižení a zejména pak možností a úskalí pohybových aktivit pro jedince se specifickými potřebami. Je úvodním profilujícím předmětem pro studijní program APTV.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou aplikovaných pohybových aktivit /APA/ a sportu osob se specifickými potřebami.

Výstupem předmětu a kompetencí úspěšného studenta je získat dostatečně široký přehled o nejdůležitějších aspektech APA, umět vyhledat informace z oboru, dokázat analyzovat informace podstatné pro vedení APA, uvažovat o potřebných adaptacích a zdravotních kontraindikacích jednotlivých činností a být schopen spolupracovat na projektech. Důležitou součástí a cílem předmětu je praktická zkušenost v APA realizovaná formou hospitací.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- definuje pojmy jinakost, porucha, postižení, handicap, segregace, integrace, inkluze, aplikované pohybové aktivity

- popíše základní teze vlivu zdravotního omezení na psychiku člověka a jeho nejbližších, typický vývoj psychického stavu po traumatu, možné reakce rodiny na narození dítěte s disabilitou

- popíše vhodný způsob asistence a komunikace s jedincem se specifickými potřebami

- vyjmenuje příčiny nejčastějších zdravotních postižení (poruchy zraku, poruchy sluchu, mozkové obrny, amputace, míšní léze, muskulární dystrofie, mentální retardace, poruchy autistického spektra atd.) 

- definuje obvyklé důsledky jednotlivých typů postižení na každodenní život

- je schopen identifikovat speciální potřeby jedinců s nejčastějším druhem zdravotního postižení 

- vyjmenuje pozitiva pravidelné pohybové aktivity pro jedince se zdravotním postižením, je schopen uvažovat o faktorech udržitelnosti dlouhodobé pohybové aktivity u jedince s postižením

- popíše historické milníky vzniku parasportu a dokáže hovořit o přínosu osobností oboru (Ludwig Guttmann, Vojmír Srdečný, Eunice Kennedy)

- zná hlavní organizace parasportu (IPC, Deaflympics, Special Olympics, ČPV, ČDF, IBSA, IWAS, CP-ISRA, VIRTUS, a další) a dokáže popsat rozdíly mezi paralympijským, deaflympijským a speciálně-olympijským hnutím

- má přehled o možnostech sportovních aktivit pro jedince s nejčastějším typem postižení 

- zná základní pravidla a modifikace paralympijských sportů

- dokáže definovat klasifikaci v parasportu a popsat její základní východiska a příklady hodnocení a rozdělení do tříd u parasportovců

- dokáže porovnat sportovně-kompenzační pomůcky pro jednotlivé aplikované sporty

- vyjmenuje základní kontraindikace a rizika sportovních aktivit u jednotlivých postižení

- zná profesní organizaci ČAAPA a orientuje se v jejích aktivitách

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Literature - Czech

Povinná:

DAĎOVÁ, Klára Sport osob se zdravotním postižením. In MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivit. Praha: Galén, 2011. s. 233-237.

KUDLÁČEK, Martin. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3954-9.

VAŘEKOVÁ, J., DAĎOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, P., a kol. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5181-1. https://karolinum.cz/knihy/varekova-zak-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-v-telesne-vychove-26799 

Doporučená:

KUDLÁČEK, Martin a Ondřej JEŠINA. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3964-8.

JEŠINA, O., KUDLÁČEK, M., et al. Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: Univerzita Palackého. 2011. ISBN 978-80-244-2738-6.

DAĎOVÁ, Klára, Rostislav ČICHOŇ, Jana ŠVARCOVÁ a Jaroslav POTMĚŠIL. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2008. 89 s. ISBN 978-80-246-1520-2.

ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 4th ed. Editor Geoffrey MOORE, J. Larry DURSTINE, Patricia PAINTER. Champaign, IL: Human Kinetics, c2016. ISBN 9781450434140.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Teaching methods - Czech

Metody výuky zahrnují frontální výuku (přednášky), semináře s diskusemi a praktickým cvičením, účast na hospitacích, samostudium a plnění úkolů v MS Teams.

Studijní materiály, stejně jako úkoly a průběžné testy jsou v MS Teams. 

Základní materiály jsou též na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10215

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech
75% docházka na výuce, přednášky a semináře jsou spojeny (vždy splněné aspoň dvě hospitace).
Zápočtový projekt - skupinová prezentace studentů na vybrané téma.
Písemný test a ústní zkouška (okruhy A, B, C)
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1.Úvod do problematiky a význam sportu pro osoby se specifickými potřebami. Základní terminologie. Definice a rozdělení zdravotních postižení.
2.Historie tělovýchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Organizace sdružující hendikepované sportovce a profesionály pracující v oboru.
3.Psychosociální aspekty postižení a aplikovaných tělesných aktivit. Komunikace s osobami se specifickými potřebami.
4.Testování a pohybový režim OSP. Problematika klasifikace ve vrcholovém sportu.
5.TV a sport osob se senzorickým postižením. Biomedicínská charakteristika (příčiny, důsledky, rozdělení a specifika). Možnosti, indikace a kontraindikace pohybových aktivit. Speciální pomůcky.
6.TV a sport osob s tělesným postižením. Dtto.
7.TV a sport osob s postižením intelektu. Dtto.

Semináře:

1.Adaptace a její principy. Možnosti přizpůsobení pohybových aktivit. Kompenzační pomůcky pro sport zdravotně postižených.
2.Základy osobní asistence a asistence sportovcům se specifickými potřebami.
3.Management sportovních aktivit pro osoby se specifickými potřebami. Beseda s odborníky z praxe.
4.Beseda se sportovcem.
5.Hospitace / stáž I - praktická ukázka sportovních aktivit zdravotně postižených (návštěva sportovního oddílu).
6.Hospitace / stáž II - praktická ukázka sportovních aktivit zdravotně postižených (návštěva sportovního oddílu).
7.Zápočtové prezentace studentů.

Pokud bude třeba (s ohledem na epidemiologickou situaci či energetickou krizi), distanční výuka bude probíhat přes Microsoft teams.
Podpůrné materiály jsou dostupné na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10215

V kombinované formě studia jsou odpřednesena pouze vybraná témata, zbytek je třeba nastudoat samostatně. 

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html