SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Communication with people with special needs - PZTV253K
Title: Komunikace s osobami se specifickými potřebami
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Interchangeability : PZTV253
Is incompatible with: PZTV253
Is interchangeable with: PZTV253
Annotation - Czech
Předmět představuje základní východiska komunikace, edukace a pohybových aktivit u osob se specifickými potřebami (OSP). Zabývá se různými aspekty jednotlivých typů zdravotních postižení a sociokulturního znevýhodnění, přičemž klade důraz na správnou komunikaci s OSP. Pro pedagogy všech stupňů škol je důležitým základem pro porozumění jinakosti žáků se speciálními potřebami.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou výchovy a pohybových aktivit u osob se specifickými potřebami a porozumět specifikům komunikace s osobami s různým typem jinakosti ve vzdělávacích institucích.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- dokáže vysvětlit pojmy segregace, integrace, inkluze

- definuje hlavní druhy zdravotního postižení (tělesné, zrakové, sluchové, intelektové, kombinované) a jejich specifika ve vztahu ke vzdělávání a provozování pohybvých aktivit

- vyjmenuje specifické poruchy učení, jejich příčiny a potřebnou podporu ve vzdělávání

- dokáže popsat psychosociální aspekty vrozeného a získaného postižení, vliv na osobnost jedince a identitu rodiče

- je schopen přizpůsobit komunikaci v kontaktu s OSP

- dokáže navrhnout adaptace pohybových aktivit ve školní TV pro osoby s různým typem postižení

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura ke zkoušce:

SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál. 2010. 168 s.

VÁLKOVÁ, H. Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi 1. Olomouc: FTK UP. 2012. 92 s.

VAŘEKOVÁ, J., DAĎOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, P. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Praha: Karolinum. 2022. ISBN 978-80-246-5281-8

Doporučená literatura:

DAĎOVÁ, K. Sport osob se zdravotním postižením. In MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J., et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivit. Praha: Galén, 2011. s. 233-237.

KUDLÁČEK, M., JEŠINA, O. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: FTK UP. 2013. 184 s.

VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z, ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum. 1999. 230 s.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Teaching methods - Czech

Přednášky probíhají prezenčně.
MS Teams předmětu slouží k ukládání přednášek a textů ke studiu a plnění úkolů k jednotlivým lekcím.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast ve výuce.

Prezentace v rámci přednášek na zvolené téma.

Ústní zkouška (znalosti viz sylabus a výstupy z učení).

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (06.03.2024)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Úvod do problematiky. Základní terminologie. Definice a rozdělení zdravotních postižení. Psychosociální aspekty zdravotního postižení a aplikovaných pohybových aktivit. Důležitost komunikace v práci s osobami se specifickými potřebami. 

2. Problematika integrace a inkluze v tělovýchově a sportu. Adaptace pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami. Základní principy komunikace s osobami na invalidním vozíku. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit.

3. Základní principy komunikace s osobami zrakově jinak disponovanými. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit. Základní principy komunikace s osobami nedoslýchavými a neslyšícími. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit.

4. Základní principy komunikace s osobami s postižením intelektu a s osobami s poruchou autistického spektra. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit. Augmentativní a alternativní formy komunikace.

5. Základní principy komunikace s osobami s poruchami učení. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit. Základní principy komunikace s osobami s poruchami řeči. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit.

6. Základní principy komunikace s osobami se sociokulturním znevýhodněním. Specifika ve vzdělávání a vedení pohybových aktivit. Základní principy komunikace s osobami seniorského věku. Specifika pohybových aktivit pro seniory.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html