SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Adapted Sport - PZTV218K
Title: Sport zdravotně postižených
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/0, C [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Annotation -
The course introduces students to the issues of adapted physical activity /APA/ and sports for the disabled. It deals with various aspects of individual types of disabilities and presents the possibilities of physical activities for people with specific needs at different levels of sports activity. The importance of the subject for orthotics/prosthetics consists in obtaining information about sports activities in the context of comprehensive rehabilitation and in connection with the creation and adjustment of sports-compensatory aids.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je představit možnosti adekvátních pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami v kontextu ucelené rehabilitace.

Úspěšný student získá absolvováním předmětu přehled doporučených sportů pro jedince se specifickými potřebami, dokáže uvažovat o potřebných adaptacích a zdravotních kontraindikacích jednotlivých činností. Je schopen uvažovat o motivaci pacienta k pohybovým aktivitám, o konkrétních pozitivech a úskalích daného sportu pro jednotlivce, a také o potřebných sportovně-kompenzačních pomůckách.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- je schopen definovat speciální potřeby jedinců s nejčastějším druhem zdravotního postižení (tělesné, zrakové, sluchové, intelektové)

- dokáže vytvořit modifikaci pro sportovní aktivitu jedince se zdravotním postižením

- umí vyhledat sportovně-kompenzační pomůcku pro vybraný sport a zdravotní postižení

- vyjmenuje pozitiva pravidelné pohybové aktivity pro jedince se zdravotním postižením

- vyjmenuje kontraindikace a rizika sportovních aktivit u jednotlivých postižení

- má přehled o současných možnostech sportovních aktivit pro jedince s nejčastějším typem postižení v ČR

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Literature - Czech

Povinná:

  • DAĎOVÁ, K. Sport osob se zdravotním postižením. In Máček, M., Radvanský, J., a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivit. Praha: Galén, 2011. s. 233-237.
  • VAŘEKOVÁ, J., DAĎOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, P., a kol. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5181-1. https://karolinum.cz/knihy/varekova-zak-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-v-telesne-vychove-26799 

Doporučená:

  • DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1520-2.
  • DURSTINE, J. L., MOOR, E. G., PAINTER, P. L., ROBERTS, S. O. ACSM´s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. 3rd ed. Human Kinetics, American College of Sports Medicine, 2009. ISBN-13: 978-0-7433-9.
  • EUSAPA. European standards in adapted physical activities. Olomouc: FTK UPOL, 2010. ISBN 978-80-244-2584-9.
  • KUDLÁČEK, M. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3954-9.
  • KUDLÁČEK, M. a kol. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. Olomouc: FTK UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3938-9.
  • LUIGI, A. J.(Ed.). Adaptive Sports Medicine. A Clinical Guide. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-56566-8.

Mnoho českých učebnic je volně dostupných na: https://apa.upol.cz/knihy-a-skripta


Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet:

70 % aktivní účast na prezenční výuce

úkoly k jednotlivým tématům v MS Teams

písemný test

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky a semináře:
Ve 3 dvouhodinových konzultacích budou přednášena vybraná témata. Součástí výuky bude i videoprojekce a diskuse ve skupinách. Dle aktuálních možností budou studenti seznámeni s pomůckami pro sport jedinců s postižením. 

1. Úvod do problematiky. Instrukce k samostudiu. Význam sportu pro jedince se SP. Vysvětlení základní terminologie a rozdělení zdravotních postižení. Skupinová diskuse na téma: „Psychosociální aspekty postižení, motivace a adherence ke sportovní činnosti u lidí se zdravotním postižením“.

2. Adaptace a její principy jako ústřední téma APA. Přizpůsobení na úrovni pomůcek, pravidel, metodik a prostředí. Nácvik adaptace v APA v jednotlivých situacích: manipulace s mechanickými vozíky – nácvik jízdy, ukázka asistence při přesunech a na schodech, zrakové postižení – trénink ve dvojicích s klapkami na očích atd. Kazuistiky ve skupinách na téma: „Návrh adekvátní pohybové aktivity u jedince se zdravotním postižením“.

3. Vybrané letní a zimní sporty s úpravami pro jedince se SP (pravidla, adaptace, klasifikace). Praktické ukázky dle aktuálních možností a vybavení (boccia, goalball, showdown, indoor curling).

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory a informace jsou na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4177
V prostředí MS Teams jsou ukládány aktuální informace, materiály a podklady ke studiu, odkazy a drobné úkoly.

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (12.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html