SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Adapted Sport - PZTV169
Title: Sport zdravotně postižených
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 62 / 62 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Mgr. et Mgr. Vojtěch Kovařovic
Teacher(s): PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Vojtěch Kovařovic
Annotation -
The subject acquaints students with problems of adapted physical activities and sport for people with a disability. It deals with various aspects of individual types of disabilities and presents the possibilities of physical activities for people with special needs at various levels of sport activity.
Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je představit možnosti adekvátních pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami v kontextu ucelené rehabilitace.

Úspěšný student získá absolvováním předmětu přehled doporučených sportů pro jedince se specifickými potřebami, dokáže uvažovat o potřebných adaptacích a zdravotních kontraindikacích jednotlivých činností. Skrze prezentované kasuistiky je schopen uvažovat o motivaci pacienta k pohybovým aktivitám a o konkrétních pozitivech a úskalích daného sportu pro jednotlivce.

Výstupy z učení / learning outcomes:

Absolvent předmětu:

- je schopen definovat speciální potřeby jedinců s nejčastějším druhem zdravotního postižení (tělesné, zrakové, sluchové, intelektové)

- dokáže vytvořit modifikaci pro sportovní aktivitu jedince se zdravotním postižením

- umí vyhledat sportovně-kompenzační pomůcku pro vybraný sport a zdravotní postižení

- vyjmenuje pozitiva pravidelné pohybové aktivity pro jedince se zdravotním postižením

- vyjmenuje kontraindikace a rizika sportovních aktivit u jednotlivých postižení

- má přehled o současných možnostech sportovních aktivit pro jedince s nejčastějším typem postižení v ČR

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Literature - Czech

Povinná:

  • DAĎOVÁ, K. Sport osob se zdravotním postižením. In Máček, M., Radvanský, J., a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivit. Praha: Galén, 2011. s. 233-237.
  • VAŘEKOVÁ, J., DAĎOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, P., a kol. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5181-1. https://karolinum.cz/knihy/varekova-zak-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-v-telesne-vychove-26799 

Doporučená:

  • DAĎOVÁ, K., ČICHOŇ, R., ŠVARCOVÁ, J., POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1520-2.
  • DURSTINE, J. L., MOOR, E. G., PAINTER, P. L., ROBERTS, S. O. ACSM´s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities. 3rd ed. Human Kinetics, American College of Sports Medicine, 2009. ISBN-13: 978-0-7433-9.
  • EUSAPA. European standards in adapted physical activities. Olomouc: FTK UPOL, 2010. ISBN 978-80-244-2584-9.
  • KUDLÁČEK, M. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3954-9.
  • KUDLÁČEK, M. a kol. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. Olomouc: FTK UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3938-9.
  • LUIGI, A. J.(Ed.). Adaptive Sports Medicine. A Clinical Guide. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-56566-8.

Mnoho českých učebnic je volně dostupných na: https://apa.upol.cz/knihy-a-skripta

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:
1) docházka na 75 % výuky
2) kasuistika (zpracovaná ve trojici) nebo videonávod (viz níže) nebo vytvoření pomůcky pro aplikovaný sport

Upřesnění k bodu 1)
- V případě nedostatečné docházky najdeme individuální řešení plnění předmětu.

Upřesnění k bodu 2)
- Studenti si vytvoří pracovní trojice (lze i dvojice)
- Najdou si reálného "pacienta" se zdravotním postižením (jakého by mohli potkat v rámci své fyzioterapeutické praxe)
- Dotazováním zjistí: míru jeho pohybové aktivity, vztah ke sportu, jeho potřeby v rámci ucelené rehabilitace (subjektivní šetření)
- Navrhnou plán pro volnočasovou pohybovou aktivitu / sport: t.j. doporučení CO, jak ČASTO a v jaké INTENZITĚ by měl provozovat, jaké jsou očekávané benefity z hlediska ucelené rehabilitace, zda bude potřebovat speciální vybavení a kde ho lze sehnat (a za kolik), a KDE konkrétně se může dané aktivitě věnovat (dle místa bydliště)
- Výstup: power-pointová prezentace, max. 8 slidů, údaje anonymizované, max 5 min
Pokud nebude možné sehnat reálného pacienta, bude možné si vybrat z virtuální nabídky.

Alternativa ke kasuistice:

motivační video pro pacienty o benefitech sportu pro jedince se zdravotním postižením

tvorba videonávodu pro domácí cvičení jedince s OSP (zdravotně orientované)

návrh a výroba inovativní pomůcky pro sportovní aktivitu jedinců se zdravotním postižením (speciální míč, raketa, atd.)

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (06.10.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:
1. Úvod do problematiky a význam sportu pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním. Základní terminologie, definice, rozdělení.
2. Historie sportu zdravotně postižených. Organizace sdružující zdravotně postižené sportovce a profesionály pracující v oboru.
3. Psychosociální aspekty postižení a aplikovaných tělesných aktivit. Problematika komunikace.
4. Testování a pohybový režim osob s postižením. Problematika klasifikace ve vrcholovém sportu.
5. Sport neslyšících a osob s poruchami zraku. Biomedicínská charakteristika (příčiny, důsledky, rozdělení a specifika). Možnosti, indikace a kontraindikace pohybových aktivit.
6. Sport osob s tělesným postižením (poranění míchy, mozková obrna, amputace atd.). Dtto.
7. Sport osob s postižením intelektu a poruchami chování či komunikace (mentální retardace, autismus, poruchy učení). Dtto.

Semináře:
1. Adaptace a její principy. Speciální kompenzační pomůcky pro sport zdravotně postižených.
2. Seznámení s vybraným sportem pro jedince s poruchou hybnosti (boccia / indoor kurling).
3. Seznámení s vybraným sportem pro jedince s poruchou zraku (goalball / showdown).
4. Sportovní klub vozíčkářů - představení aktivit a managementu z pozice parasportovce.
5. Sport zdravotně postižených z pohledu fyzioterapeuta / prezentace kasuistik studentů.
6. Hospitace / stáž I - praktická ukázka sportovních aktivit zdravotně postižených (návštěva sportovního oddílu / soutěže).
7. Hospitace / stáž II - praktická ukázka sportovních aktivit zdravotně postižených (návštěva sportovního oddílu / soutěže).

Veškerá komunikace i případná distanční výuka (v případě potřeby) probíhá přes MS Teams. 
Podpůrné materiály najdete na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4177

Last update: Daďová Klára, PhDr., Ph.D. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html