Sociosciential Rudiments of Sport - PSZZ254
Title: Společensko-vědní základy sportu
Guaranteed by: Studijní oddělení (51-100100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Pre-requisite : PMNB002
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (21.05.2023)

Armour, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Routledge, 2013. ISBN 978-0-273-7358-7.

BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. SLON, Praha, 1996.

BURIÁNEK, J. Sociologie. Fortuna, Praha, 1996.

ČECHÁK, V., LINHART, J. Sociologie sportu. Olympia, Praha, 1986.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 1993.

DUNNING, E. 2000. Dunning, Eric "Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization" (Book Review). The British Journal of Sociology [online]. London: Routledge and Kegan Paul.

Dvořáček, J. Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2014-8.

Havlík, R.2015. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum.

HOBBES, T. Leviathan. Praha: Oikoymenh, 2009. (kapitola XIII)

JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Portál, 2003.

Jansa, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3986-4.

KELLER, J. Úvod do sociologie. SLON, Praha, 1995 a další vydání.

Komise evropských společenství (2007). Bílá kniha o sportu. Dostupné z:

Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z:

MARTÍNKOVÁ, I. Kalokagathia - člověk jako krásný a dobrý pohyb. In Šíp, R. (Ed.). Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Brno: Masarykova Univerzita a Paido, 2008, pp. 53-62.

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012, 888 s. ISBN 978-80-262-0083-3.

Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - Spolky - Část I., oddíl 2, pododdíl 2, § 214-302.

PLATÓN. Euthydémos. Menón. OIKOYMENH, 1992, str. 73-86.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015, 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

Průcha,J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7178-999-4.

SLEPIČKA, P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2020, 242 s. ISBN 978-80-246-4744-9

SLEPIČKOVÁ, I. Sportovní organizace: teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990. Praha: Karolinum, 2007. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1405-2.

SLEPIČKOVÁ, I.: Proměny české společnosti a sportu po roce 1989. Dostupné z:

Svoboda, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0156-7.

Tělesná výchova a sport mládeže, 2021, roč. 87, č. 3 ISSN 1210-7689.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3923-6.

Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Webové stránky střešních sportovních organizací - Stanovy ČOV, ČUS a ČOS.

WHEATON, B.2007. After Sport Culture. Journal of sport and social issues [online]. Los Angeles, CA: Sage Publications, 31(3), 283-307 [cit. 2022-01-04]. ISSN 0193-7235. Dostupné z: doi:10.1177/0193723507301049

Zákon č.115/2001Sb. o podpoře sportu v aktuálním znění