SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology, Sports Psychology - PPPD224K
Title: Psychologie a psychologie sportu
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.
PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Pre-requisite : {Psychologie a psychologie sportu - PREREKVIZITNÍ SKUPINA}
Interchangeability : PPPD224
Is incompatible with: PPPD224
Is interchangeable with: PPPD224
Annotation - Czech
Předmět Psychologie, psychologie sportu představuje pojmový systém psychologie a základní poznatky z psychologie obecné a psychologie sportu. Zabývá se aplikací psychologických poznatků do oblasti sportu, zejména vztahy mezi psychikou a pohybovou aktivitou.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.01.2019)
Aim of the course - Czech

Obecné cíle předmětu:

- cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v rozsáhlé oblasti psychologického poznání

- seznámit studenty se základními poznatky z obecné psychologie a psychologie sportu, se současnými přístupy, koncepty a metodami psychologie a jejich aplikací v kontextu sportu

Výstupy učení – po absolvování předmětu je student schopen:

- charakterizovat obecnou psychologii jako základní psychologickou disciplínou a popsat její vazby na ostatní obory, zejména psychologii sportu, která velmi úzce souvisí se sportovními aktivitami a prostředím

- objasnit význam studia psychologie a psychologie sportu, jejich funkci a poslání 

- orientovat se a systematicky uvažovat v rozsáhlé oblasti psychologického poznání a adekvátně užívat psychologickou terminologii 

- formulovat základní poznatky z obecné psychologie a psychologie sportu založené na různých psychologických přístupech a paradigmatech, dokáže je vzájemně porovnat a mít kritický přístup k nim 

- uvést příklady aplikace psychologických poznatků do oblasti sportu, zejména se zaměřením na vztahy mezi psychikou a pohybovou aktivitou 

- vysvětlit význam psychologické přípravy a jejích principů pro samotný sportovní výkon (což ve sportovní praxi bývá stále ještě opomíjeno)

Last update: Harbichová Ivana, PhDr., Ph.D. (20.11.2023)
Literature - Czech

Povinná:

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. 660 s. ISBN 978-80-7439-056-2.

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. 888 s. ISBN 978-80-262-0083-3.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2015. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

SLEPIČKA, P., HOŠEK V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2020. 242 s. ISBN 978-80-246-4744-9.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012. ISBN978-80-247-3923-651.

VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 2007. 358 s. ISBN: 80-246-0841-3.

Doporučená:

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN: 80-7178-463-X.

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 978-80-247-1284-0.

MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1304-8.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISBN: 9788020016805.

SLEPIČKA, P., MUDRÁK J., SLEPIČKOVÁ. I. Sport a pohyb v životě seniorů. Praha: Karolinum, 2015. 164 s. ISBN 978-80-246-3110-3.

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009. 640 s. ISBN: 978-80-7367-638-4.

HARDY, L., JONES, G., GOULD, D. Understanding psychological preparation for sport. New York: Wiley, 2003.

MURPHY, S. The Sport Psychologist´s Handbook. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2005.

WEINBERG, R. S., GOULD, D. Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2011.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (14.10.2022)
Syllabus - Czech
Přednášky:

1. Úvod do psychologie, předmět a cíle studia

2. Dějiny psychologie, vybrané psychologické směry

3. Vědomí, vnímání, pozornost

4. Paměť, teorie zapomínání

5. Učení, základní druhy učení

6. Emoce, motivace

7. Osobnost, různé přístupy ke studiu osobnosti

8. Pohyb, psychika, výkon

9. Psychologická analýza sportovní činnosti

10. Kognitivní funkce ve sportu

11. Osobnost a její vývoj ve sportu

12. Emoce, motivace a vůle ve sportu

13. Sociální interakce, facilitace a sociální skupiny ve sportu

14. Agrese ve sportu, sportovní diváctví, doping

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (14.10.2022)
Learning resources - Czech

Distanční výuka a testování jsou realizovány pomocí nástroje MS Teams (kód týmu: tfs3y20, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3jRkmGgHsOfZ-rIEb4e6HuEKRQv4CUv1TS-gdkBLfI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=33814360-e082-4e62-9698-a91a6f35782e&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2)

Moodle pro výuku 3 (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=68). Přednášky/studijní materiály jsou k dispozici všem studentům, kteří jsou závazně zapsaní do předmětu.

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (14.10.2022)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bPPPD224Kp1

Groups of students
B.TVS.1.CJ.KS
B.TVS.1.VT.CJ.KS
Fri 01.03.2024 14:45 - 16:15 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Sat 13.04.2024 9:15 - 10:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Tue 28.05.2024 11:00 - 12:30 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
Fri 31.05.2024 9:15 - 10:45 lecture PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html