SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy, Pedagogy of Sport - PPPD209K
Title: Pedagogika, pedagogika sportu
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Jasanská
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Interchangeability : PPPD209
Is incompatible with: PPPD209
Is interchangeable with: PPPD209
Annotation -
The subject gives a background of a theory and praxis of an educational process within the preparation of future PE teachers, coaches of all sports, physiotherapeuts, teachers of disadvantaged youth etc.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.12.2019)
Aim of the course - Czech

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět významu a postavení pedagogiky, resp. pedagogiky sportu v současné společnosti. Dále by měli znát základní pedagogické zásady jako je i umět aplikovat ve sportovním tréninku jako i v soutěži. Studenti by měli být schopni vybrat ze svého osobního kompetenčního portfolia adekvátní metody a postupy pro různé edukační situace. Studenti by dále měli dokázat volit adekvátní pedagogické postupy s ohledem na ontogenetické stadium dané skupiny sportovců/svěřence. V neposlední řadě je cílem předmětu ozřejmit studentům důležitost celoživotního a neustávajícího procesu edukace nejen prostřednictví sportu a pohybových aktivit.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky jako i podoboru pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student rozumí procesu socializace a jeho vlivu na mladého člověka, umí odlišit jednotlivá stadia procesu socializace

- student se orientuje v pedagogické terminologii a aktivně ji užívá

- student identifikuje problémy, které mohou nastat v edukačním procesu

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky

- student je schopen uplatňovat hlavní pedagogické principy a didaktické zásady

- student v rámci edukačního procesu vhodně komunikuje

- student dovede kriticky zhodnotit význam volného času pro jednotlivce i současnou společnost

- student dovede kriticky zhodnotit význam prožitku v edukačním procesu

- student se orientuje v legislativním nastavení edukačního procesu

- student dovede připravit vhodný edukační program či jeho části

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.07.2023)
Course completion requirements -

Credit: written test (presence or online form)

Exam: oral form

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (12.11.2023)
Literature -

JANSA, P., JŮVA, V., KOCOUREK, J. SVOZIL, Z. & K. KOVÁŘ Pedagogika sportu. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P., KOTLÍK, K & NĚMEC, J. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2014.

JANSA, P. Sportovní příprava. Edtion ed. Praha: Q Art, 2009.

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2007.

ARMOUR, K. Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Edtion ed.: Routledge, 2013. ISBN 1317902874.

TINNING, R. Pedagogy and human movement: Theory, practice, research. Edtion ed.: Routledge, 2009. ISBN 1134088876.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet tvoří prerekvizitu zkoušky.

Zkouška je v prvním termínu konána ústní formou, druhý a třetí termín jsou pak ústní.

Ke zkoušce je nutno se řádně přihlásit prostřednictvím SIS, podmínky zápočtu určují jednotliví vyučující ve svých cvičeních.

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209K)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (07.10.2020)
Syllabus -

Lectures:
1. Sense of the pedagogy in context of contemporary social development
2. Historical background of the birth of pedagogy
3. Factors of development and human ontogenetics
4. Basics of sport pedagogy
5. Personality of an athlete and a trainer
6. Motor and social learning
7. Communication in educational process
8. Experiential pedagogy

9. Leisure time pedagogy

10. Inclusion
11. Research methods in pedagogy
12. Education in Czechh Republic

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (28.12.2023)
Learning resources -

Lectures of a subject Pedagogy, Pedagogika of Sport are realized by MS Teams.
Name of the team: Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD209K)
Code of the team: 71om3by
Link to the team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32bf99fbe594490fad574ddf9c587a78%40thread.tacv2/conversations?groupId=64658de5-ca1a-4e6c-9cad-5e5902de2241&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Study materials (presentations, sources, control tests from particular topics, list of questions, short videos etc.) are available in Moodle course.
Name of the course: Pedagogika - bakalářské studium na FTVS UK
Link to the course: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4988


Exercises depends on certain teachers.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html