SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of Special Pedagogy - PPPD206K
Title: Základy speciální pedagogiky
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Interchangeability : PPPD206
Is incompatible with: PPPD206
Is interchangeable with: PPPD206
Annotation -
The subject gives a complete overview from the field of an upbringing and an education of people with special needs, informs students with a history as well as with current conception of special pedagogy, further with basic target groups of particular subbranches (psychopedy, ethopedy, somathopedy, surdopedy, ophtalmopedy and logopedy ) and with special pedagogical methods and approaches. The subject also occupies with current problems of an education of pupils with a helatzh impairment or with a health and social disadvantage. Further, subject also occupies with a new integrating, humanistic and democratisation tendencies in an education of children, youth and adults with special education needs. Within exercises and excursions students have an opportunity to gain practical experiences with people with special needs.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Aim of the course -

After completing the course, students should understand the importance, the position and the benefit of pedagogy as well as of its subfields in contemporary society. Students should be also able to distinguish the issues of particular subfields of special pedagogy as well as to understand to their mutual interconnectedness. Students shloud also understand to basics of a diagnostics in a special pedagogical praxis. Next to higher-mantioned facts students shloud be able to apply pedagogical principles in a special pedagogical praxis. The last but not the least goal of the subjects is to offer to students as wide range of experiences from special pedagogical praxis as it is possible to help them with the choice of theori future professional focus.

 Specific expected outcomes:

- student understands the importance of a special pedagogy as well as of its subfields (psychopedy, ethopedy, somathopedy, surdopedy, ophtalmopedy, logopedy etc.) for present as well as for future society

- student knows attitudes and approach of a majority towards individuals with special educational needs in a contemporaneity as well as in a history

- student konws principles as well as main methods of a special-pedagogical diagnostics

- student orients himself/herself in a diagnostical process in the sphere of a school special pedagogy

- student understands the importance of a sport, a physical education, an applied physical education and other physical activities for an individual with special educational needs

- student know the terminology of a special pedagogy and uses it actively and purposefully

- student identifies problems, which can occur id the educational process of people with special educational needs

- student is able to comment critically towards current social issues from the special pedagogical point of view

- student is able to apply main pedagogical and didactic pinciples in the process of education of people with spceial educational needs

- student is able to modify his/her approach with regard to a specific handicap or need of an individual

- student communicates by a suitable way in the educational process

- student orients himself/herself in the legislative setting of the special pedagogical praxis

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.11.2023)
Literature -

FISCHER, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

KELNAROVÁ, Jarmila, Eva MATĚJKOVÁ a Gabriela VOJKOVSKÁ. Speciální pedagogika pro zdravotnické obory. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-273-2.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1154-7.

MICHALÍK, Jan. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice: výzkumná zpráva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1045-1.

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3977-9.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšíř. a přepr. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.

VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.

ZIKL, Pavel a Petra BENDOVÁ. Speciálně pedagogický výkladový slovník: (somatopedie, psychopedie, logopedie). Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-514-1.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Requirements to the exam -

Credit: accepted seminar thesis; written test

Exam: oral form

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vědecká a výzkumná práce ve speciální pedagogice. Speciálně-pedagogická terminologie.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální pedagogiky. Normalita, abnormalita, patologie ve speciální pedagogice. Vývoj vztahu společnosti k lidem s postižením či znevýhodněním (s akcentem na pedagogický přístup).

3. Systém péče o jedince s postižením či znevýhodněním v České republice a srovnání se zahraničím. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, druh a úroveň legislativních úprav.

4. Prevence ve speciální pedagogice. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.

5. Speciálně-pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, základní diagnostické metody, hlavní oblasti speciálně-pedagogické diagnostiky).

6. Inkluze. Charakteristika a formy školské inkluze. Sociální inkluze, její možnosti a limity, inkluze dospělých lidí s postižením na běžný trh práce. Rodina dítěte se zdravotním postižením - psychosociální faktory výchovy. Spolupráce rodičů s učiteli, výchovnými institucemi a poradenskými pracovišti.

7. Specifické vývojové poruchy učení - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie).

8. Somatopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

9. Oftalmopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

10. Surdopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

11. Poruchy komunikace - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy. Logopedie. Augmentativní a alternativní komunikace - charakteristika, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy.

12. Etopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

13. Psychopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy

14. Terapie ve speciálně-pedagogické péči (bazální stimulace, snoezelen, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie, kinezioterapie, animoterapie, činnostní a herní terapie, biblioterapie).

Semináře:

1. Návštěva speciální školy pro děti se specifickými potřebami.

2. Speciálně-pedagogická diagnostika v praxi.

3. Exkurze do poradenského zařízení pro jedince se specifickými potřebami.

4. Exkurze do chráněné dílny.

5. Augmentativní a alternativní komunikace.

6. Bezdomovectví - terénní exkurze.

7. Reedukace specifických vývojových poruch učení v praxi.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.10.2019)
Learning resources - Czech

Přednášky předmětu Základy speciální pedagogiky jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: Základy speciální pedagogiky (PPPD206)

Kód týmu: g9jud9b

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a569e2ce5bcdd4761ba824a83680cb29e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d40070d8-16d0-407a-acd2-8c56898679b9&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní a další testy, odkazy na další materiály atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Zaklady specialni pedagogiky PPPD206, PPPD177, PPPD157

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9400

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html