Basics of Special Pedagogy - PPPD206
Title: Základy speciální pedagogiky
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Incompatibility : PPPD206K
Interchangeability : PPPD206K
Is interchangeable with: PPPD206K
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject gives a complete overview from the field of an upbringing and an education of people with special needs, informs students with a history as well as with current conception of special pedagogy, further with basic target groups of particular subbranches (psychopedy, ethopedy, somathopedy, surdopedy, ophtalmopedy and logopedy) and with special pedagogical methods and approaches. The subject also occupies with current problems of an education of pupils with a helatzh impairment or with a health and social disadvantage. Further, subject also occupies with a new integrating, humanistic and democratisation tendencies in an education of children, youth and adults with special education needs. Within exercises and excursions students have an opportunity to gain practical experiences with people with special needs.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Literature -

FISCHER, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

KELNAROVÁ, Jarmila, Eva MATĚJKOVÁ a Gabriela VOJKOVSKÁ. Speciální pedagogika pro zdravotnické obory. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-273-2.

LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1154-7.

MICHALÍK, Jan. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice: výzkumná zpráva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1045-1.

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3977-9.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšíř. a přepr. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.

VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.

ZIKL, Pavel a Petra BENDOVÁ. Speciálně pedagogický výkladový slovník: (somatopedie, psychopedie, logopedie). Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-514-1.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Requirements to the exam -

Exam and credit requirements:

  • Credit: at least 75% attendance in exercises; accepted seminar thesis; credit testt
  • Exam: oral form
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vědecká a výzkumná práce ve speciální pedagogice. Speciálně-pedagogická terminologie.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální pedagogiky. Normalita, abnormalita, patologie ve speciální pedagogice. Vývoj vztahu společnosti k lidem s postižením či znevýhodněním (s akcentem na pedagogický přístup).

3. Systém péče o jedince s postižením či znevýhodněním v České republice a srovnání se zahraničím. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, druh a úroveň legislativních úprav.

4. Prevence ve speciální pedagogice. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.

5. Speciálně-pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, základní diagnostické metody, hlavní oblasti speciálně-pedagogické diagnostiky).

6. Inkluze. Charakteristika a formy školské inkluze. Sociální inkluze, její možnosti a limity, inkluze dospělých lidí s postižením na běžný trh práce. Rodina dítěte se zdravotním postižením - psychosociální faktory výchovy. Spolupráce rodičů s učiteli, výchovnými institucemi a poradenskými pracovišti.

7. Specifické vývojové poruchy učení - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie).

1. Somatopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

2. Oftalmopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

3. Surdopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy.

4. Poruchy komunikace - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy. Logopedie. Augmentativní a alternativní komunikace - charakteristika, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy.

5. Etopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy. Strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum, sociokulturní handicap.

6. Psychopedie - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika, speciálně-pedagogické přístupy

7. Terapie ve speciálně-pedagogické péči (bazální stimulace, snoezelen, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie, kinezioterapie, animoterapie, činnostní a herní terapie, biblioterapie).

Semináře:

1. Návštěva speciální školy pro děti se specifickými potřebami.

2. Speciálně-pedagogická diagnostika v praxi.

3. Exkurze do poradenského zařízení pro jedince se specifickými potřebami.

4. Exkurze do chráněné dílny.

5. Augmentativní a alternativní komunikace v praxi.

6. Videoprojekce (romská problematika, problematika hluchoslepoty, canisterapie).

7. Reedukace specifických vývojových poruch učení v praxi.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (12.12.2018)
Learning resources - Czech

Přednášky předmětu Základy speciální pedagogiky jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: Základy speciální pedagogiky (PPPD206)

Kód týmu: g9jud9b

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a569e2ce5bcdd4761ba824a83680cb29e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d40070d8-16d0-407a-acd2-8c56898679b9&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní a další testy, odkazy na další materiály atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Zaklady specialni pedagogiky PPPD206, PPPD177, PPPD157

Odkaz na kurz: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9400

Cvičení probíhají v gesci jednotlivých cvičících.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (09.02.2021)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23bPPPD206p1

Groups of students
B.APTVB.1.CJ.PS
Tue 20.02.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 27.02.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 05.03.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 12.03.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 19.03.2024 10:45 - 12:15 lecture Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 26.03.2024 10:45 - 12:15 lecture Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 02.04.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 09.04.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 16.04.2024 10:45 - 12:15 lecture Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 23.04.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 30.04.2024 10:45 - 12:15 lecture Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 07.05.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 14.05.2024 10:45 - 12:15 lecture Výuka zrušena - rektorský den.
Tue 21.05.2024 10:45 - 12:15 lecture PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
23bPPPD206x01

Groups of students
B.APTVB.1.CJ.PS
Tue 20.02.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 27.02.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 05.03.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 12.03.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 19.03.2024 12:15 - 13:00 practicals Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 26.03.2024 12:15 - 13:00 practicals Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 02.04.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 09.04.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 16.04.2024 12:15 - 13:00 practicals Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 23.04.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 30.04.2024 12:15 - 13:00 practicals Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Tue 07.05.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Tue 14.05.2024 12:15 - 13:00 practicals Rektorský den - výuka zrušena
Tue 21.05.2024 12:15 - 13:00 practicals PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.