Pedagogic in sport and úedadodic diagnostics - PPPD193N
Title: Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Incompatibility : PPPD193NK
Interchangeability : PPPD193NK
Is interchangeable with: PPPD193NK
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na rozšíření pedagogického základu realizovaného v rámci bakalářského studia při přípravě odborníků v oblasti sportu, tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit. Hlavním tematickým zaměřením předmětu je oblast pedagogiky sportu. Studenti budou postupně seznámeni s podmínkami vzniku a vývoje pedagogiky sportu, především ale bude analyzována současná situace oboru a v rámci seminářů budou studenti aplikovat poznatky pedagogiky sportu na aktuální problematické oblasti v prostředí sportu (komercionalizace, globalizace, inaktivita, sedavý způsob života, mediální kampaně, rovnost atp.), tělesné výchovy (sociální prestiž, uvolňování, motivace atp.) a dalších pohybových aktivit. V rámci studia předmětu budou studenti rovněž seznámeni s možnostmi pedagogické diagnostiky v prostředí sportu a tělesné výchovy, mnohé z konkrétních klinických i testových metod si během seminářů i prakticky vyzkouší. Jakožto reflexe výše uvedeného bude zhodnocena efektivita a účelnost jednotlivých diagnostických metod v konkrétních situacích. Záměrem je poskytnout studentům takové poznatky, aby následně na jejich základě byli schopni vytvářet vhodné výukové a tréninkové postupy. Z důvodu nezbytnosti získání kompetencí k práci s vulnerabilními skupinami bude zařazena i inkluze ve sportu, tělesné výchově a pohybových aktivitách, a to jednak formou teoretické analýzy, za druhé pak budou probrány i legislativní parametry inkluze v prostředí sportu a tělesné výchovy.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (16.03.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s úlohou a možnostmi pedagogiky sportu v současné společnosti jako i možnostmi formování společnosti budoucí. Studenti by měli po absolvování předmětu chápat roli sportu a tělesné výchovy v edukačním procesu i ve společnosti jako takové, měli by dokázat efektivně analyzovat hlavní problémy současného sportu a tělesné výchovy a následně k nim zaujmout stanovisko jako i navrhnout postupy vedoucí k jejich eliminaci. Dále by studenti měli znát široké spektrum diagnostických nástrojů využitelných v pedagogické praxi jak v oblasti sportu a dalších pohybových aktivit tak také v tělesné výchově. Cílem je také naučit studenty pracovat s některými z výše zmíněných nástrojů pedagogické diagnostiky. Velmi důležitým cílem předmětu je poskytnout studentům kompetence k orientaci v inkluzivním prostředí ve sportu i v tělesné výchově a k práci s vulnerabilními skupinami ve školním i sportovním prostředí.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student identifikuje problematické oblasti současné pedagogiky sportu

- student analyzuje významné problémy v oblasti sportu z hlediska pedagogiky

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky sportu

- student dovede kriticky zhodnotit význam sportu pro jednotlivce i současnou společnost

- student chápe význam pedagogické diagnostiky v edukačním procesu pro současnou i budoucí společnost

- student zná běžně používané diagnostické metody

- student umí posoudit výhody i limity jednotlivých diagnostických metod

- student je schopen vybrat diagnostickou metodu adekvátní konkrétní situaci

- student se orientuje v legislativním nastavení diagnostického procesu ve školství

- student dokáže navrhnout další kroky v konkrétním diagnostickém procesu

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (17.07.2023)
Course completion requirements -

Credit requirements:

-          75% active participation on exercises

-          succesfull group output (the analyse of a chosen group of diagnostic methods)

-          succesfull individual diagnostic activity (connected with elaboration of an essay)

Exam:
-    oral form (entering the exam is conditioned by having a credit signed in SIS)

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
Literature - Czech

Armour, K. (2013). Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching. London and New York: Routledge, 346 s. ISBN 978-0-273-73258-7.

Armour, K. (2014). Pedagogical Cases in Physical Education and Youth Sport. London and New York: Taylor & Francis Ltd., 304 s. ISBN 978-0-415-70245-4.

Čáp, J., Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál, ISBN 978-80-7367-273-7.

Dvořáček, J. (2014). Základy pedagogiky. Praha: Oeconomica, 299 s. ISBN 978-80-245-2014-8.

Braun, R. (2014). Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 117 s. ISBN 978-80-7290-656-7.

Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Praha: Grada. Pedagogika, 328 s. ISBN 978-80-247-2742-4.

Gordon, T. (2015). Škola bez poražených. Praha: Malvern, 326 s., ISBN 978-80-753-0006-5.

Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 440 s. ISBN 978-80-262-092-9.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 584 s., ISBN 80-7178-820-1.

Hendl, J., Dobrý, L. a kol. (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit. Monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum, 3000s . ISBN 978-80-246-2000-8.

Hendl, J., Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 373 s. ISBN 978-80-262-1192-1.

Jansa, P. (2018). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 228 s. ISBN 978-80-246-3986-4.

Jansa, P., Kotlík, K., Němec J. (2014). Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám. Praha: Karolinum, 118 s. ISBN 978-80-246-2444-0.

Kyriacou, CH. (1996). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, Pedagogická praxe, 155 s. ISBN 80-7178-022-7.

Light, R., Harvey, S. (2020). Applied Positive Pedagogy in Sport Coaching. London and New York, Taylor & Francis Ltd., 168 s. ISBN 978-0-367-48982-1.

Macurová, J. (2009). Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů. Magisterská práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pedagogických věd. 84 s.

Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

Mertin, V., Krejčová, L. a kol. (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 400 s. ISBN 978-80-7552-014-2.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). RVP – Rámcové vzdělávací programy. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Školský zákon ve znění účinném od 1. 2. 2022. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-1-2-2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Vyhláška č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2022). Zákon o pedagogických pracovnících. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 336 s., ISBN 80-7178-570-9.

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 792 s., ISBN 80-7178-545-8.

Šeďová, K., Švaříček, R., Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 296 s. ISBN 9788026200857.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

Vybíral, Z. (2005). Psychologie komunikace. Praha: Grada, 320 s. ISBN 80-7178-998-4.

Zelinková, O. (2015). Poruchy učení. Praha: Portál, 264 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
Requirements to the exam -

Topics for an exam:

  1. Diagnostics and pedagogical diagnostics (general characteristics, specific traits) 

  2. Methodologial background of pedagogical diagnostics 

  3. Methods of pedagogical diagnostics and their basic characteristics 

  4. Schoolphysical education and its current problems 

  5. Inclusion and a system of diagnostics in educational system 

  6. Legislative and curricular setting of education in Czech Republic

  7. Formation and development of sport pedagogy 

  8. Current topics of sport pedagogy 

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (03.01.2024)
Syllabus - Czech

Témata přednášek:

1. Vznik a vývoj pedagogiky sportu

2. Struktura edukačních procesů v tělesné výchově a sportu

3. Globalizace a komercionalizace ve sportu

4. Pohybová inaktivita a sedavý způsob života

5. Tělesná výchova z hlediska pedagogiky sportu

6. Metodologické základy edukačních oborů a pedagogické diagnostiky

7. Pedagogická diagnostika ve sportu a tělesné výchově

8. Inkluze ve sportu a tělesné výchově, vulnerabilní skupiny

Témata cvičení:

1. Vybrané problémy současné společnosti z hlediska pedagogiky sportu

2. Možnosti ovlivnění jedince i společnosti ve smyslu pohybově aktivního způsobu života

3. Soudobý výzkum v oblasti pedagogiky sportu

4. Metodologická východiska pedagogické diagnostiky a výzkumu v pedagogice sportu

5. Diagnostika ve sportu a v školní tělesné výchově

6. Odborné posuzování v tělesné výchově a sportu

7. Didaktická diagnostika v tělesné výchově, kontrola, evidence, klasifikace. Škola a školní třída (nástroje diagnostiky vztahů ve třídě, nástroje diagnostiky klimatu školní třídy, nástroje měření klimatu školy)

8. Legislativní parametry a specifika inkluze ve sportu a v tělesné výchově, práce s vulnerabilními skupinamiDokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
Learning resources -

Lectures of a subject Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika are realized in a presence form, for the case of emergency also the team in MS Teams is available.
Name of the team: PPPD193N Pedagogika sportu a pedagogická diagnostika
Code of the team: 343tabo

Direct link to the team: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a58c32745e9e14fee940105d67c15e61b%40thread.tacv2/conversations?groupId=f4be3bae-53a0-4f31-b7ee-6188e661fc1f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Study materials (presentations, sources, list of questions etc.) are available in Moodle course.
Name of the course: Pedagogická diagnostika v TV (PPPD193N, PPPD193NK)
Link to the course: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11004#section-3

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (23.11.2022)