Basics of Special Pedagogy - PPPD170
Title: Základy speciální pedagogiky
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject gives a complete overview from the field of an upbringing and an education of people with special needs, informs students with a history as well as with current conception of special pedagogy, further with basic target groups of particular subbranches (psychopedy, ethopedy, somathopedy, surdopedy, ophtalmopedy and logopedy ) and with special pedagogical methods and approaches. The subject also occupies with current problems of an education of pupils with a helatzh impairment or with a health and social disadvantage. Further, subject also occupies with a new integrating, humanistic and democratisation tendencies in an education of children, youth and adults with special education needs. Within exercises and excursions students have an opportunity to gain practical experiences with people with special needs.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Literature -

KREJČÍŘOVÁ, O., aj. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha : RYTMUS, 2005.

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených. Praha : Tech-market, 1996.

LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. 2. rozš. vyd. Brno : Paido, 2001.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.

PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice: texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007.

RENOTIÉROVÁ, M. Integrace handicapovaných dětí do podmínek školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha : Grada Publishing, 2001.

ŠTĚRBOVÁ, D., aj. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006.

VALENTA, M., aj. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003.

VÍTKOVÁ, M. (Ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno : MSD, 2003.

KYSUČAN, J., KUJA, J. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita

Palackého, 1999.

MICHALÍK, J. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005.

OPATŘILOVÁ, D. (Ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006.

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2006.

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., aj. Speciální pedagogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004.

TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha : UK, 2000.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004.

VÍTKOVÁ, M. (Ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno : MSD, 2003.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Requirements to the exam -

Exam and credit requirements:

  • Credit: at least 75% attendance in exercises; accepted seminar thesis; credit testt
  • Exam: oral form
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vědecká a výzkumná práce

ve speciální pedagogice. Speciálněpedagogická terminologie.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální

pedagogiky. Normalita, abnormalita, patologie ve speciální pedagogice.

3. Vývoj vztahu společnosti k lidem s postižením či znevýhodněním (s akcentem na pedagogický přístup).

4. Systém péče o jedince s postižením či znevýhodněním v České republice a srovnání se zahraničím.

5. Segregace. Integrace, inkluze. Charakteristika a formy školské integrace. Sociální integrace, její možnosti a

limity, integrace dospělých lidí s postižením na běžný trh práce.

6. Rodina dítěte se zdravotním postižením - psychosociální faktory výchovy. Spolupráce rodičů s učiteli,

výchovnými institucemi a poradenskými pracovišti.

7. Prevence ve speciální pedagogice. Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími

potřebami a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb.

8. Speciálněpedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní

zralosti, základní diagnostické metody, hlavní oblasti speciálněpedagogické diagnostiky).

9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, druh a úroveň legislativních úprav.

10. Pojetí těžkého zdravotního postižení a kombinovaných vad. Klasifikace a charakteristika vybraných

kombinovaných vad, možnosti edukace.

11. Augmentativní a alternativní komunikace - charakteristika, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické

komunikační systémy.

12. Terapie ve speciálněpedagogické péči (stimulace, snoezelen, ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie,

dramaterapie, taneční terapie, kinezioterapie, animoterapie, činnostní a herní terapie, biblioterapie).

13. Strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum, sociokulturní handicap.

14. Specifické vývojové poruchy učení - pojetí, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika dyslexie,

dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie).

Semináře:

1. Návštěva speciální školy pro děti se specifickými potřebami.

2. Speciálněpedagogická diagnostika v praxi.

3. Exkurze do poradenského zařízení pro jedince se specifickými potřebami.

4. Exkurze do chráněné dílny.

5. Augmentativní a alternativní komunikace v praxi.

6. Videoprojekce (romská problematika, problematika hluchoslepoty, canisterapie).

7. Reedukace specifických vývojových poruch učení v praxi.

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)