SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pedagogy - PPPD132
Title: Pedagogika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Incompatibility : PPPD166
Interchangeability : PPPD166
Is incompatible with: PPPD166
Is pre-requisite for: PPPD187, PPPD137
Is interchangeable with: PPPD166
Annotation - Czech
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, učitelů pro mládež vyžadující zvláštní péči aj. profesí.
Last update: Krasilov Jiří (09.01.2009)
Literature - Czech

Jansa, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2026-8

Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5

Švarcová, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-573-0

Štverák, V., Čadská, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 2007.

Svoboda, B. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1358-1

Studijní opory.

Dvořáček, J. Základy pedagogiky. Praha: UK PF, 2004. ISBN 80-7290-159-1

Jansa, P. et al. Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha: UK FTVS, 2005. ISBN 80-86317-33-1

Jansa, P., Válková, H. et al. Uplatnění absolventů studijního programu TVS na trhu práce v České republice. Praha: UK FTVS, 2008. ISBN 978-80-86317-57-1

Literatura

Povinná:

Jansa, P. et al. (2014) Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.

Štverák, V. & Čadská, M : (2005) Stručné dějiny pedagogiky. Praha: UK.

Doporučená:

Průcha, J. (2009) Přehled pedagogiky. Praha. Portál.

Dvořáček, J. (2014) Základy pedagogiky. Praha: VŠE

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (16.01.2017)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet, zkoušku:

  • docházka na cvičení (75 % a více)
  • seminární výstup (práce, prezentace či moderovaná diskuse)
  • ústní zkouška

Informace:

Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika (bakalářské studium TVS)

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení – cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky :

Historie pedagogiky

1. Historické kořeny vzniku pedagogiky

2. Významné osobnosti pedagogiky.

Obecná pedagogika

1. Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje. Legislativa. Vzdělávací systém v ČR.

2. Ontogeneze.

3. Moderní pedagogika.

Pedagogika sportu

1. Základy pedagogiky sportu.

2. Sportovní pedagog.

Semináře:

1. Výchova v antice a ve středověku.

2. Jan Amos Komenský.

3. Alternativní a inovační pedagogické koncepce.

4. Sportovní aktivity jako socializační prostředek dětí a mládeže.

5. Význam pohybových aktivit v dospívání. Pedagogické přístupy.

6. Základy pedagogické diagnostiky.

7. Fair play. Současné programy ve sportu.

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (21.04.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html