SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of Special Pedagogy - PPPD037
Title: Základy speciální pedagogiky
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
Annotation -
The subject gives a comprehensive knowledge overview from the field of upbringing and education of individuals with different forms of disadvantage. Furthet, the subject presents to students the history of special pedagogy and also with current conception of this subject. The subject also introduces students with particular target groups of different branches of special pedagogy, while the main focus lies in the field of somathopedy and in the concrete special pedagogical methods and approaches. The content of lectures creates also current problems of an education of pupils with health henadicap, health and social disadvantage and special educational needs, where there will be also introduced new methods and trends of upbringing and education of above mentioned groups as well as attitudes of a major society.le.
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Literature -

BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007.

HUDÁKOVÁ, A. (Ed.). Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005.

KLÍMA, P., KLÍMA, J. Základy etopedie. Praha: SPN, 1984.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2001.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2001.

KYSUČAN, J., KUJA, J. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999.

LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

MICHALÍK, J. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

MICHALOVÁ, Z. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2007.

PEETERS, T. Autismus od teorie k výchovně vzdělávací intervenci. Praha: Scientia, 1998.

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.

RENOTIÉROVÁ, M. Integrace handicapovaných dětí do podmínek školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., aj. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha: Grada Publishing, 2001.

ŠTĚRBOVÁ, D., aj. Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

VALENTA, M., aj. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: PARTA, 2003.

VITÁSKOVÁ, K., PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2003.

Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Requirements to the exam -
  • written test verifying students knowledges
Last update: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (01.01.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, její vývoj, systém, předmět a cíle. Vývoj vztahu společnosti s akcentem na pedagogický přístup k lidem s postižením. Terminologie ve speciální pedagogice.

2. Současné trendy ve speciální pedagogice. Metody a principy speciální pedagogiky. Cílové skupiny speciální pedagogiky.

3. Základy somatopedie. Významné osobnosti somatopedie z historického pohledu. Problematika tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených jedinců. Možnosti vzdělávání jedinců s tělesným postižením, jedinců nemocných a zdravotně oslabených. Rehabilitační a kompenzační pomůcky v somatopedii.

4. Základy psychopedie. Významné osobnosti psychopedie z historického pohledu. Charakteristika jedinců s mentální retardací. Systém vzdělávání jedinců s mentální retardací v ČR. Různé (alternativní) formy péče o osoby s mentální retardací.

5. Základy oftalmopedie. Významné osobnosti oftalmopedie z historického pohledu. Charakteristika jedinců se zrakovým postižením. Specifický přístup k lidem se zrakovým postižením. Systém vzdělávání jedinců se zrakovým postižením v ČR. Rehabilitační a kompenzační pomůcky v oftalmopedii.

6. Základy surdopedie. Významné osobnosti surdopedie z historického pohledu. Charakteristika jedinců se sluchovým postižením. Specifický přístup k lidem se sluchovým postižením. Systém vzdělávání jedinců se sluchovým postižením v ČR. Kompenzační pomůcky pro lidi s poruchami sluchu, sluchová protetika. Komunikace sluchově postižených.

7. Základy logopedie. Význam komunikace. Nejčastější typy poruch řeči a terapeutický přístup k lidem s tímto druhem postižení. Komplexní služby pro jedince s narušenou komunikační schopností.

8. Základy etopedie. Významné osobnosti etopedie z historického pohledu. Klasifikace a charakteristika poruch chování. Patologické závislosti. Specifika klientů spadající do etopedické péče. Přehled a charakteristika školských zařízení.

9. Osoby se sociálním znevýhodněním. Přístup k jedincům z odlišných kulturních a etnických skupin. Interkulturní výchova. Strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum.

10. Problematika kombinovaného postižení. Přístupy k lidem s kombinovaným postižením. Hluchoslepota.

11. Problematika specifických poruch učení. Reedukace.

12. Problematika specifických poruch chování. Přístup k jedincům s ADHD/ADD.

13. Problematika autismu - pojetí, etiologie, znaky autistického chování, cíle výchovy a vzdělávání žáků s autismem, program TEACCH. Specifika práce s autisty.

14. Integrace dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami do běžných škol a integrace lidí s postižením na běžný trh práce. Legislativa.

Last update: Flemr Libor, PhDr., Ph.D. (20.12.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html