SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law and physical culture - POPP446
Title: Právo a tělesná kultura
Guaranteed by: Studijní oddělení (51-100100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Classification: Sport and Physical Education > Management
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (19.04.2017)
The aim is in the first part to present basic terms and information on public law - law resources and legacy of public authority, administration law - public administration and its forms of activity and financial law - basic principles of tax law. In the second part fundamentals of civic law, commercial law, labour and criminal law.
Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (19.04.2017)

Povinná:Text Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Praha : Sagit 1999.HENDRYCH a kol. Správní právo ? obecná část, 4. vyd. , Praha : C.H. Beck, 1995.Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.VOPÁLKA, ŠIMUNKOVÁ, ŠOLÍN: Správní řád ? komentář, Praha: C.H. Beck, 1999.MATES a kol. Základní správního práva trestního. Praha: C.H. Beck, 1995.BAKEŚ a kol.: Finanční právo. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 1999.BĚLINA, M. aj. Pracovní právo. Vyšehrad. Praha, 1998.Štangová, V., Zachariáš, J. Nad pracovněprávními vztahy, Praha : Ozac, Praha 1997.Trestní zákon č. 140/1961 Sb., v platném znění.Trestní řád č. 141/1961 Sb., v platném znění.Doporučená:NOVOTNÝ O. a kol: Trestní právo hmotné. Praha : Codex, 1997.CÍSAŘOVÁ D. a kol. Trestní právo procesní, Linde Praha 1999.Obchodní a občanský zákoník v platném znění.Vybrané odborné články.Občanský zákoník v platném znění

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html