SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Management of sport organizations - PMNG088N
Title: Management sportovních organizací
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (11.12.2008)
The subject is aimed at problems of human resources leadership and it should teach basic personnel management activities in all their aspects especially in the field of manpower planning, recruitment and employees evaluation, employees motivation and remuneration and personnel survey and registration.
Literature - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management sportu. Praha :East West Publishing Company, 2000 - kap. 2.4. 2., kap.3. 172 s. ISBN 80-7219-010-5.

SVOBODA, M. Základní pohled na řízení TJ a SK. Sportreport III, 4,94, s. 67-82.

TOPINKA. J., STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha 2001, kap.I., kap.VII, VII, IX, XI, XIII, XIV. ISBN 80-7033-223-4.

VACHTA A. Občanské sdružení ve sportu a TV. Sport report III., 3, 94,s. 67-82.

Zákon o sdružování občanů č.83/90.

Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

TOPINKA, J. Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Praha : Olympia, 2007.209 s. ISBN 978-80-7376-014-4.

REKTOŘÍK J. Organizace neziskového sektoru - základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha : Ekopress, 2001. 177 s.ISBN 80-86119-41-6.

Daňové zákony

Obchodní zákoník.

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)
Požadavky na zápočet a zkoušku:
  • písemná část na základě testu, ústní zkouška - 2 otázky

Syllabus - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)

Přednášky:

1. Sportovní prostředí v České republice a jeho řízení

2. Základy teorie a typologie neziskových organizací

3. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty založené na bázi občanského sdružení

Zákon o sdružování občanů č. 83/90 Sb.

Další právní normy vztahující se ke sportovním klubům tohoto typu

4. Stanovy na bázi občanského sdružení

Organizační struktura SK na bázi občanského sdružení

5. Marketing neziskových organizací

6. Rozpočetnictví a účetnictví neziskových organizací

7. Fundraising - získávání finančních prostředků

8. Postavení SK jako občanského sdružení v soustavě daní ČR

9. Základní otázky řízení obchodních společností v ČR - ziskových organizací

10. Sportovní kluby založené jako obchodní společnosti

Vybrané části obchodního zákoníku k fungování s.r.o a akciové společnosti

Organizační struktura SK jako s.r.o. a a.s.

11. Modelová organizační struktura pro fotbalové kluby na bázi s.r.o.

Komparace s organizační strukturami českých fotbalových klubů

Principy organizování pro sportovní kluby

12. Srovnání managementu ziskové a neziskové organizace ve sportu

13. Strategický plán pro sportovní organizaci, marketing ziskové sportovní organizace

14. Management sportovních klubů - základní manažerské činnosti

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html