SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport Management - PMNG085
Title: Sportovní management
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (08.02.2021)
The course expands students' knowledge in the field of management and marketing. Students will gain information about the management and organization of sports in the Czech Republic and abroad both from a global macroeconomic perspective and from the perspective of individual providers of sports and physical education services.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (17.05.2021)

ČÁSLAVOVÁ, E. (2020) Management a marketing sportu 21.století. Praha: Ekopress

GRASSEOVÁ, M. (2010). Analýza podniku v rukou manažera, Brno: Computer Press, a.s., 322s. (kapitola 7)

KRÁL, P. (2014). Správa a řízení sportovních svazů v ČR (Doctoral dissertation, Vysoká škola ekonomická v Praze).

KUNZ, V. (2020). Společenská odpovědnost ve sportu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-1209-8.

MASTERALEXIS, P. (2018). Principles ans Practice od Sport Management, Burlington : Jones & Bartlett Learning, 592s. (kapitola 2, 6 a 12)

ŠÍMA, J. Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha: Karolinum, 2016. 112 s. ISBN 978-80-246-3326-8.

ŠÍMA, J. et al. Sportovní marketing: vybrané kapitoly. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. 154 s. ISBN: 978-80-86730-98-1.

SINEK, S. (2013). Začněte s proč. Jan Melvil Publishing, 2013. ISBN 978-80-87270-55-4

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (díl 3 - §118 – 418)

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (28.01.2021)

Během distanční výuky budou přednášky vedeny prostřednictvím ZOOM, cvičení přes MSTeams. Vzhledem k tomu, že v předmětu se bude střídat více vyučujících, věnujte prosím pozornost harmonogramu přednášek, abyste věděli, ke kterému meetingu se máte přihlásit. Podrobnosti níže ve studijních oporách.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (17.05.2021)
Požadavky na zápočet:
  • účast na 7 seminářích z 9
  • vypracování CV a motivačního dopisu
  • zápočtový test

Požadavky na zkoušku:

  • písemná / ústní zkouška

Zkouškové okruhy:

1. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (díl 3 - §118 – 418)

2. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích)

3. Manažerské funkce a činnosti sportovního manažera

4. Etika ve sportovním managementu

5. Management sportovních zařízení - Facility Management

6. Základní management aplikovaný ve sportovním managementu

7. Využití analýzy interního a externího prostředí ve sportovním managementu

8. Principy good governance a jejich aplikace ve sportu

9. Specifika managementu lidských zdrojů ve sportovním prostředí

10. Společenská odpovědnost sportovních organizací

11. Propojení managementu a správy ve sportovních organizacích

12. Sponzoring, sportovní reklama

13. Vlastnosti služeb a jejich aplikace do prostředí sportu

14. Vlastnosti kvality služeb a jejich aplikace do prostředí sportu

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (28.12.2021)
Přednášky:
1. Úvod do sportovního managementu. (Ruda)

2. Základní management aplikovaný ve sportovním managementu. (Ruda)

3. Management vs. správa a principy good governance ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

4. Management sportovních zařízení - Facility Management. (Ruda)

5. Etika ve sportovním managementu. (Ruda)

6. Zdroje příjmů sportovních organizací. Sponzoring, sportovní reklama. (Šíma)

7. Společenská odpovědnost ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

8. Management lidských zdrojů ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

9. Firemní kultura a dynamika ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

Semináře:

1. Úvodní seznámení, Simon Sinek – Teorie Zlatého kruhu (Proč, Jak, Co)

2. Pracovní trh v ČR na poli sportovního managementu, jaké jsou možnosti a jak uspět

3. Fungování agentury v rámci sportovního managementu

4. Marketingově-obchodní strategie komerčních aktivit ve sportovním klubu

5. CRM a digitální ekosystém v rámci sportovního klubu

6. Finanční zdroje sportovního klubu, zejména B2B a B2C

7. Vybrané 3 případové studie z praxe

8. Vybrané 3 případové studie z praxe

9. 4x prezentace studentů

10. 4x prezentace studentů

11. 4x prezentace studentů

12. 4x prezentace studentů

13. 4x prezentace studentů

14. Závěrečná hodina – zápočtový test

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (08.02.2021)

Pozvánky na distanční výuku:

Přednášky:

1. , 2., 4. a 5. přednáška (Tomáš Ruda)

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=OXVYaS9hVm1vb2RjUytvS21OZEIxUT09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

3., 7., 8. a 9. přednáška (Michaela Kaprálková)

Zoom Meeting

https://cuni-cz.zoom.us/j/99224572251?pwd=bzZVWGd3dkFqNmFiOStTcnhnRlphQT09

Meeting ID: 992 2457 2251

Passcode: MNG

6. přednáška (Jan Šíma)

Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/93540885324?pwd=dmVLcDd0UWxIRTNFK1dEQSs2dk1vUT09

Meeting ID: 935 4088 5324

Passcode: SportMNG

Cvičení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgyY2ZkODItOWZlYy00MzJlLWJiOWItNzZhNDQwNWI1NWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228c091f3c-aa67-488f-ae7a-703d27a02750%22%2c%22Oid%22%3a%22eeeaedaf-6e3a-4699-a847-5fdeb5dbd9a6%22%7d

Prezentace ze cvičení budou ukládány do Moodle

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html