SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Accounting I - PMNG082
Title: Účetnictví I
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ing. Markéta Beranová
Classification: Sport and Physical Education > Management
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (10.12.2008)
It is impossible to manage successfully in a sound market environment without budget information and a sport manager cannot be successful without basic knowledge of budgeting. The subject includes basic concept, methodological tools and it introduces budgeting as a process. Budgeting is incorporated in surrounding environment in our country and in the relationship with the world mainly in the context with the EU. There are connections with tax system, financial market and with norms in the EU. Students also learn budgeting system specific for sport environment.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

Cílem kurzu je porozumět účetnictví a daňové evidenci podle české legislativy. Pochopit základní účetní procesy od zavedení účetní jednotky až po účetní závěrku. Orientovat se v účetních výkazech a v daňových tvrzeních, které musí daňový subjekt sestavovat.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

zápočet:

aktivní účast na seminářích (70%)

zkouška:

písemný test

Literature - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (03.09.2019)

Povinná:

NOVOTNÝ Pavel. Účetnictví pro úplné začátečníky. 2019, GRADA, ISBN 978-80-271-2251-6

Zákon č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Směrná účtová osnova pro podnikatele

České účetní standardy pro podnikatele

Doporučená:

ŠTOHL Pavel, Učebnice účetnictví I. a II. díl. 2018, vzdělávací středisko Znojmo, ISBN 978-80-88221-14-2

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

zápočet:

aktivní účast na seminářích (70%)

zkouška:

písemný test

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

Přednášky:

1. Úvod do účetnictví, úloha a zásady účetnictví a výkaznictví, právní úprava účetnictví

2. Regulace, harmonizace, účetní výkazy, hospodářské operace, metodické prvky účetnictví

3. Hospodářské operace nepůsobivé a jejich účtování

4. Hospodářské operace působivé a jejich účtování

5. Náklady, výnosy a jejich členění

6. Podstata účtování nákladů a výnosů (externí, interní)

7.- 8. Účtování o oběžném majetku - jeho členění a způsob pořízení a užívání

9.-10. Účtování o dlouhodobém majetku - jeho členění a způsob pořízení a užívání, odepisování, vyřazení

11.-12. DPH a jeho účtování, mechanismus, podstata, výpočet, sazby

13.-14. Zaměstnanci, výpočet mzdy, účtování

Semináře:

1. Výkazy, jejich rozklad, tvorba počáteční a konečné rozvahy, výpočet aktiv a pasiv v rozvaze

2. Členění účtů, účtový rozvrh, postupy a principy účtování na účtech účtové osnovy

3. Účtování hospodářských operací působivých a nepůsobivých

4. Účtování nákladů a výnosů

5. Účtování o dlouhodobém a oběžném majetku + DPH

6. Účtování o dlouhodobém a oběžném majetku + DPH

Účtování o zaměstnancích, mzdách, pojištění

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (02.10.2020)

K předávání informací, znalostí a odborností bude využito on-line komunikační platformy MS Teams (přihlášení pomocí odkazu – distribuce e-mail).

Přednášky i cvičení probíhají skrze aplikaci Teams – není třeba ji instalovat, můžete využít webovou verzi.

Zde jsou jednotlivé odkazy:

Přednáška Účetnictví I. (všechny termíny v kalendářním roce 2020) : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE5ZWE3NjQtMzc0YS00YjdjLTg0OTEtZTdjYmJjZjI0Yjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Přednáška Účetnictví I. pro termín 4.1.2021: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFhNGI1ZGYtZWU5OS00NjVjLWI0Y2QtM2Y0NzIxMzhlNDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Cvičení – sudá skupina (pro termíny: 5.10.2020, 19.10.2020, 2.11.2020, 16.11.2020, 30.11.2020, 14.12.2020.) : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEzMTJhNDktNDJjNC00NWY5LWFmZmItMjZlNmZlNjVhYmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Cvičení – sudá skupina (pro termín 4.1.2021): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg4MWYyODAtNDY3Zi00NGQwLWJjYmUtODFhN2I5ZWIxMmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Cvičení – lichá skupina (všechny termíny semestru): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBiZTg4OTEtNjgxYS00MTQ5LTlhZjAtOTcwMWI4NzBiZTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html