SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis - Setting - PMND001
Title: Metodologie a zadání diplomové práce (MNG)
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jitka Buriánková
Classification: Sport and Physical Education > Management
Is interchangeable with: PZTD001
Annotation - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (07.10.2010)
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce. Základy metodologie výzkumu, příprava projektu diplomové práce. Typy experimentů. Kvalitativní výzkum. Popisná a induktivní statistika. Využívání informačních zdrojů
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jitka Buriánková (18.09.2020)

Hlavním cílem je praktické použítí jednotlivých metod v empirické části práce. Aktivní práce se čtením odborných článlů a jejich praktické použití. Aktivní prezentace.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (03.10.2017)

aktivní účast na seminářích, zadání DP, projekt DP v písemné podobě, prezentace projektu DP, test

Literature - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (07.10.2010)

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (03.10.2017)
Požadavky na zápočet:
  • aktivní účast na seminářích, zadání DP, projekt DP v písemné podobě, prezentace projektu DP, test

Syllabus - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (07.10.2010)

Přednášky:

1. Metodologie výzkumu - základní pojmy

2. Metodologická specifika výzkumných strategií v jednotlivých podoborech.

3. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu).

4. Výzkumné plány (kvalitativní a kvantitativní výzkum, druhy experimentálních designů).

5. Strategie pro získávání dat (pozorování, dotazování, dokumenty, měření a škály).

6. Metody zpracování údajů a jejich interpretace.

7. Přehled programových systémů pro kvalitativní a kvantitativní analýzu údajů - obecný úvod. Vyhledávání

bibliografických informací pomocí počítačových informačních systémů.

Semináře:

1. - 6. Hledání v bibliografických databázích a na Internetu

7. Zápočtový test - seminární práce

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jitka Buriánková (22.06.2023)

V případě distanční výuky bude využita platforma Teams. Veškeré studijná materiály jsou k dispozici na MOODLU (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5596). V prostředí moodle jsou uloženy testové varianty, které v případě distanční atestace použijeme.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html