SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's thesis - Colloquium - PMNB003
Title: Kolokvium k bakalářské práci (MNG)
Guaranteed by: Management (51-400110)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Management
In complex interchangeability with: PBAK003
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)
Na základě projektu bakalářské práce připraví student konkrétní obsah řešení bakalářské práce včetně časového harmonogramu. Zápočet z kolokvia bude udělen po zpracování následujících kapitol v plném rozsahu: Úvod, Cíl a úkoly práce, Teoretická východiska, Metodika a odpovídající konzultace s vedoucím práce.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet z kolokvia bude udělen po zpracování následujících kapitol v plném rozsahu: Úvod, Cíl a úkoly práce, Teoretická východiska, Metodika a odpovídající konzultace s vedoucím práce.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Povinná:

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati z metodologie vědy. Praha: SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN80-246-0030-7.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet z kolokvia bude udělen po zpracování následujících kapitol v plném rozsahu: Úvod, Cíl a úkoly práce, Teoretická východiska, Metodika a odpovídající konzultace s vedoucím práce.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Úvod do řešené problematiky

Cíle a úkoly bakalářské práce

Teorie řešeného problému

Metodika bakalářské práce - používané metody

Rešerše publikovaných zdrojů českých a zahraničních

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html