SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's thesis- Setting - PMNB001
Title: Metodologie a zadání bakalářské práce (MNG)
Guaranteed by: Department of Sport Management (51-300100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Management
Is interchangeable with: PZTB001
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (09.02.2015)
Cílem předmětu je připravit studenty provádět potřebné procedury při tvorbě bakalářské práce. V rámci předmětu se studenti seznámí s těmito oblastmi: definice vědy, přehled vědních oborů a jejich charakteristik, dedukce, indukce, základy metodologie výzkumu, příprava projektu bakalářské práce, využívání informačních zdrojů, základní strategie výzkumu, plány výzkumu a metody sběru a analýzy dat, typy experimentů, kvantitativní a kvalitativní výzkum, popisná a induktivní statistika.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (11.02.2015)

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0139-7.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.

PUNCH. K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

PUNCH, K. F. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7397-381-9.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (09.02.2015)
1) docházka 75%

2) a) prezentace projektu bakalářské práce (po zapsání tématu vedoucím BP do SISu) + písemný návrh projektu bakalářské práce
b) písemný návrh projektu bakalářské práce zapsané vedoucím BP v SISu + zápočtový písemný test

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (09.02.2015)

Přednášky:

1) Věda a výzkum, vědecká teorie, metodologie, výzkumný proces.

2) Kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum.

3) Návrh výzkumného projektu bakalářské práce.

4) Metody získávání dat, vyhodnocování dat a jejich interpretace.

5) Základy statistiky.

6) Vyhledávání bibliografických informací a citační normy.

7) Hodnocení kvality bakalářských prací na UK FTVS.

Cvičení:

1) Určení cíle výzkumu v bakalářské práci.

2) Stanovení a ověření hypotéz.

3) Stanovení zdrojů dat, metod a technik sběru dat.

4) Určení velikosti vzorku a praktické ukázky průběhu sběru dat.

5) Ukázky zpracování a analýzy dat, základy práce se statistickými programy.

6) Ukázky základních chyb v bakalářských pracích na UK FTVS.

7) Tvorba finální verze bakalářské práce, práce s literárními zdroji.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html