SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Physical Culture - PKIN270TS
Title: Historie tělesné kultury
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation - Czech
Předmět se zabývá vývojem všech forem tělesné kultury, jejich obsahem a společenskými souvislostmi od počátků lidské civilizace až po současnost.
Last update: Kolář Jiří, Mgr. (05.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit posluchače nejen s vývojem forem i obsahu tělesné kultury od počátku lidské civilizace až po současnost, ale také naučit je chápat historii tělesné kultury v kontextu základních etap vývoje zejména evropských dějin. . Účastí na přednáškách, samostudiem a splněním zápočtových a zkouškových požadavků si student/studentka osvojí takové kompetence, že bude schopen/schopna základní historické události z dějin tělesné kultury samostatně interpretovat.

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
Literature - Czech

KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan a WAIC, Marek. Kapitoly z dějin tělesné kultury. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 172 stran. ISBN 978-80-246-3420-3.

WAIC, Marek. Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa. 2., rozšířené a upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 308 stran. ISBN 978-80-246-3952-9.

WAIC, Marek. Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 211 s. ISBN 978-80-246-2259-0.

KALOUS, Jan, ed. a KOLÁŘ, František, ed. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 236 stran. ISBN 978-80-87912-38-6.

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky :

1. Úvod do studia historie tělesné kultury, historické prameny, bibliografie.

2. Tělesná kultura starověkých civilizací.

3. Tělesná výchova v starověkých Athénách a ve Spartě

4. Antický sport a panhelénské hry.

5. Hry a diváctví ve starověkém Římě

6. Rytířská výchova a hry ve městě i na venkově, tělesná kultura renesance

7. Tělesná výchova humanismu a filantropismus.

8. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport.

9. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí.

10. Počátky evropské školní tělesné výchovy a školní tělesná výchova v českých zemích

11. Počátky moderní tělesné výchovy v českých zemích a vznik tělocvičných spolků

12. Počátky sportu v českých zemích a podíl Čechů na vzniku a rozvoji olympijského hnutí

13. Tělesná kultura v meziválečném Československu a za nacistické okupace

14. Tělovýchova a sport v Československu ve stínu komunistické totality.

15. Transformace tělesné výchovy a sportu v Československu a České republice po pádu komunismu.

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (03.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html