SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport and Politics - PKIN261N
Title: Sport a politika
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): Mgr. Václav Pechman
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation - Czech
Předmět se zabývá vztahy mezi politickými a ekonomickými systémy a jejich projevy v dotčené tělesné kultuře. Na domácích i zahraničních příkladech ze 20. století názorně objasňuje pojmy instrumentalizace, institucionalizace a indoktrinace sportu. Přehlednou rekonstrukcí geneze olympijského fenoménu otevírá témata společenské odpovědnosti a environmentálních aspektů. Podrobným rozborem českého sportovního a tělovýchovného prostředí včetně dotační politiky vede studenty k erudovanému řešení aktuálních a budoucích výzev.
Last update: Pechman Václav, Mgr. (13.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými východisky, na jejichž základě pochopí složení mocensko-politických struktur sportovního a tělovýchovného hnutí na lokální i globální úrovni. Posluchači budou vybaveni nástroji pohlížejícími na sportovní dění politickou optikou, což vede k osvojení způsobu myšlení a uvažování, které zohledňuje všechny relevantní vlivy působící na sledovaný fenomén. Užitý konceptuální rámec identifikuje klíčové hybatele sektoru a umožní studentům vyhodnocovat toto počínání. 

Znalosti (student zná):

 

·      vztah sportu a společnosti, funkce sportu

·      formy vlády, politické ideologie, ekonomické systémy

·      pojetí sportu v kapitalismu a socialismu

·      mechanismy institucionalizace a instrumentalizace sportu

·      geneze profesionálního sportu

·      motivy konzumace sportovního obsahu

·      propagandistické zneužití sportu, sportswashing

·      veřejný obraz sportu, medializace

·      environmentální aspekty sportu

·      sportovní subjekty v České republice

 

Dovednosti (student dovede):

 

·      vyjmenovat zásadní sportovní události 20. století a popsat jejich přesah do současnosti

·      charakterizovat politicko-ekonomické soustavy a uvést rozdíly mezi jejich přístupy ke sportu

·      rozebrat mediální výstup se sportovní tématikou a skrze teoretický rámec vyhodnotit míru ideologického zatížení analyzovaného souboru

·      vysvětlit proces výběru hostitelského města olympijských her a pojednat o dlouhodobé efektivitě užitého modelu

·      identifikovat politické pozadí sportovního dění

 

Kompetence (student je kompetentní):

 

·      posuzovat prostoupení politiky do sportu na všech jeho úrovních

·      přistupovat ke sportu komplexně skrze environmentální, sociální a ekonomické parametry

·      kriticky vyhodnocovat udržitelnost a společenskou odpovědnost sportovních subjektů

·      orientovat se ve vztazích mezi jednotlivými představiteli sportovního světa

·      formulovat poučené závěry týkající se zkreslení v mediálním zpracování sportovního obsahu

Last update: Pechman Václav, Mgr. (13.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html