SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Politology - PKIN255
Title: Politologie
Guaranteed by: Department of Social Sciences Foundation in Kinanthropology (51-300000)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / 32 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation -
The content of the course is oriented towards the main trends of political thought and practice of the past and present.
Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (16.12.2023)
Aim of the course - Czech

Znalost:  

·         Antických teorií politické moci (Platón, Aristotelés).

·         Machiavelliho koncepce utilitárního politického pragmatismu

·         Stěžejních teorií úlohy státu a fungování společnosti, liberalismus a společenská smlouva, konzervatismus 

·         Společenských podmínek vedoucích ke vzniku totalitních politických systémů a politických nástrojů směřujících k ovládnutí společnosti

·         Vývojových etap politického sytému a jeho proměn v českých zemích a Československu

·         Základních principů politického systému České republiky v současnosti

Dovednost:  

·         Pochopit kulturní, ekonomický a občanský kontext antické politické teorie

·          Pochopit ekonomické a sociální příčiny rozpadu tradiční společnosti, vedoucí ke změně chápání jednotlivce i společnost, které se odrazily v politických konceptech osvícenství

·         Vnímat převratné ekonomické změny, které vedly k novému sociálnímu uspořádání průmyslové společnosti jako příčinu Marxova determinismu a jeho teorie historické úlohy dělnické třídy

·         Schopnost rozlišit politické koncepce od příčin, které bezprostředně vedly k uzurpaci moci fašisty i bolševiky

·         Chápat proměny českého a československé politického systému v kontextu sociálního vývoje a geopolitických změn po první i druhé světové válce

·         Vidět charakter tzv. národních zájmů v kontextu zájmů politických stran i vývoje evropské integrace

Kompetence: 

·         Číst a pochopit text syntetických historický prací s tématy politických teorií a politických systémů

·         Ve vlastní práci odborné práci vyhledat a použít politologickou literaturu analytického i syntetického charakteru  

·         Vysvětlit význam nejdůležitějších období a dějinných událostí, které vedly ke stěžejním proměnám evropských politických systémů

·         Vysvětlit ideologické i pragmatické motivy vysvětlující programy i každodenní politiku politických stran  

·         Vysvětlit klíčové politické narativy současnosti - evropská integraci, ochrana klimatu, ekonomické problémy jako klíčové politické téma

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (16.12.2023)
Literature - Czech

DANICS, Štefan, DUBSKÝ, Josef a URBAN, Lukáš. Základy sociologie a politologie. 4. upravené a rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 358 stran. ISBN 978-80-7380-751-1.

MILLER, David, ed. et al. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Vyd. 2. Brno: Barrister & Principal, 2000. xiii, 581 s. Studium. ISBN 80-85947-56-0.

VALEŠ, Lukáš. Dějiny politického myšlení od starověku po Machiavelliho. Zavlekov: Pro Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni vydal AgAkcent, 2013. 267 s. ISBN 978-80-87018-32-3.

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (18.01.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Athénská demokracie a další koncepty přímé demokracie

2. Res publica a principy zastupitelské demokracie

3. Počátky liberalismu Thomas Hobbes, John Locke a společenská smlouva

4. Principy konzervativního myšlení, Edmund Burke

5. Socialismus a marxismus, od Velké francouzské revoluce k Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi

6. Totalitní myšlení a praxe a jejich představitelé V. I. Lenin, J. V. Stalin, A. Hitler

7. Nicolo Machiavelli a stále aktuální koncept politiky jako řemesla a vědy

Semináře budou zaměřeny k aktuálním politickým tématům např.:

1. EU a fungování jejich institucí

2. Terorismus a migrace jako téma současné politiky

3. Turbulentní změny v politice velkých hráčů současné světové politiky

4. Ekonomické krize a jejich politické řešení

5. NATO a úloha státní branné moci jako politické téma

6. Koncepce a praktická opatření k ochraně životního prostředí; záchrana planety nebo cesta k ekonomickému a sociálnímu chaosu?

7. Nová pojetí genderu

Last update: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (18.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html