SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Effectiveness in Physiotherapy - PFYZ225
Title: Klinická efektivita ve fyzioterapii
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 80 / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Mgr. Klára Novotová
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Is interchangeable with: PFYZ090
Annotation -
The aim of the course is to gain knowledge of current issues of evaluation of the effectiveness of physiotherapeutic procedures, the focus is on "evidence-based practice" in the medical field, and in particular in the medical field physiotherapy. Another aim is to acquire skills in the evaluation of so-called evidence with respect to the work of a physiotherapist.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalosti principů „evidence based medicine“ a „evidence based practice“
  • prokazuje schopnost popsat jednotlivé kroky spojené s praktikováním fyzioterapie založené na důkazech (evidence based physiotherapy)
  • prokazuje pochopení, jak výsledky výzkumu, kulturní preference apod. ovlivňují aplikaci praxe založené na důkazech
  • prokazuje schopnost kriticky posoudit výzkumné studie vzhledem k platnosti jejich závěrů pro klinickou praxi současné fyzioterapie
  • prokazuje schopnost identifikovat a popsat význam vysoce kvalitního, etického klinického výzkumu v současné fyzioterapeutické praxi
  • prokazuje znalost o přehledu diagnostických (měřících) nástrojích ve fyzioterapii a je schopen vyhodnotit vhodnost měřicího nástroje ve vztahu ke klinickému výsledku
  • prokazuje pochopení, jak je fyzioterapeutická praxe založená na důkazech důležitá pro pacienty, zdravotnické profese a poskytovatele fyzioterapeutických služeb
  • prokazuje schopnost přistupovat kriticky k novým poznatkům ze všech zdrojů, tyto analyzovat, interpretovat a vhodně je aplikovat při poskytování zdravotní péče ve fyzioterapii
  • prokazuje pochopení nutnosti odpovědnosti za udržování standardů fyzioterapeutické praxe na nejvyšší úrovni po celou dobu profesní kariéry
  • prokazuje informovanost o přehledu klinických návodů a standardů ve fyzioterapii v mezinárodním měřítku

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Literature - Czech

FETTERS L., TILSON J. Evidence Based Physical Therapy, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-6115-8.

FORÝTKOVÁ, L., BOUREK, A. (Eds.) Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči. Praha: Verlag Dashöfer, 2013. 1836 s.

KERLINGER, F. N., LEE, H. Foundations of Behavioral Research (Quantitative methods in psychology) 4th Edition, 2000. Cengage Learning ISBN-13: 978-0155078970.

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

GROL, R., GRIMSHAV, J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients care. Lancet, 2003, vol.362, pp. 1225-19.

O´SULLIVAN, S., SCHMITZ, T. Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation. 2. ed., Philadelphia: F.A. Davis Company; 2016, ISBN-10: 9780803646124.

THOMAS, J., NELSON, J., SILVERMAN, S. Research Methods in Physical Activity - 6th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010. ISBN 10: 0-7360-8939-X.

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base, 3rd Edition, 2006. Mason, OH:Atomic Dog ISBN-13: 978-1592602919.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:
- aktivní účast na praktické výuce
- vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma

Požadavky ke zkoušce:

- písemná zkouška

Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (30.06.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. EBM (medicína založená na důkazech) - vymezení pojmu, historie

2. Efektivita ve fyzioterapii - pojem, obsah, teorie. Role klinické efektivity ve fyzioterapii

3. EBM přístup k řešení klinické otázky; fyzioterapie založená na důkazech

4. Klinická efektivita ve vztahu k ovlivnění zdraví jedince a společnosti

5. Klinické návody a standardy ve fyzioterapii - mezinárodní hledisko

6. Klinické návody a standardy ve fyzioterapii v České republice

7. Rozhodování na základě nalezených faktů, klinické zkušenosti a stavu pacienta; vhodnocování výsledku zvoleného postupu

Cvičení:

1.-7. Fyzioterapie podložená důkazy - praktické příklady, aplikace v praxi

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html