Objectification Methods - PFYZ223
Title: Objektivizační metody
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 80 / 80 (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
MUDr. Dita Hylmarová
Ing. Petr Kubový
PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Is interchangeable with: PFYZ035
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The subject content is work with instrumentation in the context of the musculoskeletal system. The student is introduced to both theoretical and practical measurement procedures in the work of a physiotherapist. Practically, the student will study ultrasonography, stress measurements, kinematic analysis, pedobarography and other procedures. Objectification methods are included with the so-called state courses, forming an important part of the physiotherapist's education. The teaching is designed both by theoretical lectures and compulsory practical work in laboratories. Knowledge of objectification methods should guide the student in the preparation of his/her thesis.
Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

- prokazuje schopnost posoudit vhodnost použití objektivizačních metod pro dané cíle pohybových programů, projevů a poruch
- prokazuje znalost o možnostech využití elektromyografie, posturografie, zátěžového vyšetření kardiovaskulárního aparátu, sonografie a jejího využití při diagnostice pohybového aparátu, termografie, kvalitativní obrazové analýzy pohybu

- je schopen kritického náhledu na využití daných metod vůči dané problematice

- je schopen  porozumět lékařským zprávám s klinickým zaměřením na zobrazovací metody

- je schopen se rozhodnout, jaký objektivizační postup je vzhledem k dané diagnóze pacienta vhodný

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Course completion requirements - Czech

PFYZ223 Objektivizační metody

Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je získání zápočtu (viz zápočtové požadavky) a následně splnění zkoušky formou písemného testu z níže uvedených témat (dále viz zkouškové podmínky).

 1. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat, chyba měření.
 2. Kinematické analýzy pohybu, způsoby monitorování kinematiky.
 3. Dynamické analýzy pohybu, způsoby monitorování sil, energií a výkonů.
 4. Ultrasonografie (US) pohybového aparátu, princip a role ultrasonografie v praxi fyzioterapeuta.
 5. Princip a role elektroencefalografie (EEG) v praxi fyzioterapeuta.
 6. Princip a role elektromyografie (EMG) v praxi fyzioterapeuta.
 7. Princip a role magnetické rezonance (MRI) v praxi fyzioterapeuta.
 8. Princip a role počítačové tomografie (CT) v praxi fyzioterapeuta.
 9. Princip a role termokamery v praxi fyzioterapeuta.
 10. Princip a role ergometrických, spirometrických a spiroergometrických vyšetření v praxi fyzioterapeuta. 
 11. Zátěžová diagnostika, testování výkonnosti, terénní testy.
 12. Klinická vyšetření posturální stability.
 13. Princip a role rentgenového zobrazení (RTG) pro praxi fyzioterapeuta.
 14. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení svalové síly.
 15. Role elektrokardiologického vyšetření (EKG)
 16. Možnosti zobrazení vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence pro praxi fyzioterapeuta.
 17. Antropometrické metody vyšetření, vyšetření rozsahu pohybu.
 18. Laboratorní vyšetření posturální stability.
 19. Plantografie, pedobarografie, biometrická analýza kroku. 
 20. MOIRE vyšetření, 3D scan. 
Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Literature - Czech

JACOBSON, J.A., Fundamental of musculosceletal ultrasound, Elsevier, 2nd edtion, 2013, ISBN 978-1-45573818-2

HRAZDÍRA, I., MOMSTEIN, V., LECHNER, J. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2213-2.

DOMHOLD, E., Rehabilitation Research, Principles and Applications; Saunders , 3 edition, 2004.

CHALOUPKA, V., ELBL, L. a kol. Zátěžové testy v kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2003. 304 s. ISBN 80-247-0327-0.


KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 82 s. ISBN 978-80-244-2762-1.

McKINNIS, L. N. Fundamentals of Musculoskeletal Imaging (Contemporary Perspectives in Rehabilitation), 4. ed., Philadelphia : F.A. Davis Company, 2013, ISBN-10: 0803638213.


MCKINNIS, L. N., MULLIGAN, M. E.. Musculoskeletal imaging handbook: a guide for primary practitioners. Philadelphia: F.A. Davis Company, c2014. ISBN 978-0-8036-3917-1.


PLACHETA, Z., SIEGELOVÁ, J., ŠTEJFA, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 276 s. ISBN 80-7169-271-9.


ROBERTSON, G. E. et al., Research methods in biomechanics, Human Kinetics; 1 edition, 2004.


Manuály používaných přístrojů.
Aktuální internetové stránky zaměřené k příslušným metodikám.
Odborné časopisy (např. Clinical Neurophysiology, ISSN 1388-2457).

Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zápočtové požadavky: min  80% aktivní prezence na výuce, termín: zápočtový týden

Zkouškové požadavky: písemný test, test on-line v prostředí MOODLE 2, termín: zkouškové období

 

 

  Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
  Syllabus - Czech

  Předmět je vyučován formou přednášek a k tomu navazujícími praktiky. Přednášky jsou pro všechny studenty společné, praktika jsou děleny do 3 skupin. Výuka probíhá dle konkrétního rozpisu (viz studijní opory, MOODLE 2). Praktická cvičení ve 3 laboratořích fakulty – Laboratoř BEZ, Biomedicíncká laboratoř a učebně v U2.

  Vyučovaná témata:

  1. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat, chyba měření.
  2. Kinematické analýzy pohybu, způsoby monitorování kinematiky.
  3. Dynamické analýzy pohybu, způsoby monitorování sil, energií a výkonů.
  4. Ultrasonografie (US) pohybového aparátu, princip a role ultrasonografie v praxi fyzioterapeuta.
  5. Princip a role elektroencefalografie (EEG) v praxi fyzioterapeuta.
  6. Princip a role elektromyografie (EMG) v praxi fyzioterapeuta.
  7. Princip a role magnetické rezonance (MRI) v praxi fyzioterapeuta.
  8. Princip a role počítačové tomografie (CT) v praxi fyzioterapeuta.
  9. Princip a role termokamery v praxi fyzioterapeuta.
  10. Princip a role ergometrických, spirometrických a spiroergometrických vyšetření v praxi fyzioterapeuta. 
  11. Zátěžová diagnostika, testování výkonnosti, terénní testy.
  12. Klinická vyšetření posturální stability.
  13. Princip a role rentgenového zobrazení (RTG) pro praxi fyzioterapeuta.
  14. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení svalové síly.
  15. Role elektrokardiologického vyšetření (EKG)
  16. Možnosti zobrazení vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence pro praxi fyzioterapeuta.
  17. Antropometrické metody vyšetření, vyšetření rozsahu pohybu.
  18. Laboratorní vyšetření posturální stability.
  19. Plantografie, pedobarografie, biometrická analýza kroku. 
  20. MOIRE vyšetření, 3D scan. 

  Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
  Learning resources - Czech

  Studijní opory:
  - při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  - při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma MS Teams s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

  https://dl2.cuni.cz/enrol/index.php?id=3154

  Heslo pro přihlášení do kurzu v MOODLU bude sděleno garantem předmtu během první výulkové lekce.

  Last update: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2023)