SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Preventive Programs in Physiotherapy - PFYZ140
Title: Preventivní programy ve fyzioterapii
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Michaela Stupková
Interchangeability : PFYZ231
Is interchangeable with: PFYZ231
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to extend the basic knowledge in the field of prevention as one of the areas of physical activity. The main objective is to acquire knowledge and skills in the creation of prevention programs for different population groups.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazují znalost principů EBM
 • prokazují schopnost implementovat principy EBM v klinické praxi
 • prokazují znalost různých fyzioterapeutických přístupů u pacientů s civilizačními chorobami
 • prokazují znalost rizikových faktorů u jednotlivých diagnóz
 • prokazují schopnost vytvořit komplexní preventivní program pro specifickou skupinu pacientů včetně základních výživových doporučení
 • prokazují schopnost vytvořit komplexní preventivní program pro specifickou věkovou kategorii

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.01.2021)
Literature - Czech

CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada Publishing, 2000. 266 s.

CLARK, N. Nancy Clark's sports nutrition guidebook. Human Kinetics Publishers, 2019.

CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa. Praha: Grada, 2014.

FELDENKRAIS, M. Feldenkarisova metoda - pohybem k uvědomění. Praha: Pragma, 1996. 186 s. ISBN 80-7205-058-3.

FORSSTROMOVÁ, B., HAMPSONOVÁ, M. Alexandrova technika v těhotenství a při porodu. Brno: Barrister and Principal, 1996.

GREENHALGH, T. How to read a paper: The basics of evidence-based medicine. John Wiley & Sons, 2014.

GUYATT, G., RENNIE, D., MEADE, M., COOK, D. Users' Guides to the Medical Literature: Essentials of Evidence-Based Clinical Practice, Second Edition (Uses Guides to Medical Literature) 2nd Edition, New York, NY: McGraw-Hill Professional, 2008. ISBN-10: 0071590382.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada Publishing, 1997. 240 s. ISBN 80-7169-384-7.

KAČINETZOVÁ, A. Mimokloubní revmatizmy. Praha: Triton, 2012. 80 s. ISBN 978-80-7387-633-3.

KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-1.

MARINOV, Z., PASTUCHA, D. a kol. Praktická dětská obezitologie. Praha: Grada Publishing, 2012. 224 s.

ISBN 978-80-247-4210-6.

MAUGHAN, R. J. Nutrition in sport. Oxford: Blackwell Science, 2008.

MAUGHAN, R. J., BURKE, L. Výživa ve sportu - příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén, 2006. 311 s.

MULLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton, 2003. 100 s.

ISBN 80-7254-421-7.

MULLEROVÁ, D. Obezita - prevence a léčba. Praha: Mladá fronta, 2009. 262 s. ISBN 978-80-204-2146-3.

MULLEROVA, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-421-7.

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Exercise physiology: nutrition, energy, and human performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

MULLEROVA, D. Obezita - prevence a léčba. Praha: Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-2146-3.

ROSOLOVA, H. Preventivní kardiologie v kostce. Praha: Axonite, 2013. 248 s. ISBN 978-80-904899-5-0.

SACKETT, L., D., STRAUS, E., S., RICHARDSON, W., S., ROSENBERG, W., HAYNES, B., R. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, 2 edition. London, UK: Churchill Livingstone; 2 edition, 2000. ISBN: 0443062404

SHARMA, S. a kol. Klinická výživa a dietologie v kostce. Praha: Grada, 2018.

SVAČINA, Š., MULLEROVA, D., & BRETŠNAJDROVÁ, A. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton, 2013.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet, zkoušku:

 • aktivní účast na praktických hodinách
 • zpracování preventivního programu na zadané téma a jeho prezentace
 • zkouškový test

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Preventivní medicína - aktuální cíle, možnosti oboru

2. Prevence ve fyzioterapii - možnosti, cíle, prostředky k podpoře zdraví, kondice, životního stylu, prevence nemocí apod.

3. - 4. Hodnocení významu různých faktorů na zdraví jedince - využití principů EBM

5. - 6. Principy EBM a možnosti prevence poruch zdraví z pohledu fyzioterapeuta, včetně hodnocení efektu preventivních programů

7. - 8. Pojem sportovní výživa, specifika sportovní výživy s ohledem na různé druhy sportů, volba vhodných potravin v závislosti na pohybovém zatížení

9. - 10. Pitný režim ve sportu, výživové doplňky, specifika výživy především u vybraných onemocnění

11. - 12 Specifika výživy v dětství, geriatrii, Specifika výživy v těhotenství a období laktace

11. - 14. komplexní intervenční programy - charakteristika, druhy, tvorba, realizace

Cvičení:

1. - 2. Principy hodnocení a měření vybraných ukazatelů (tělesné biochemické a fyziologické)

3. - 4. Hodnocení, preventivní postupy a realizace programů vzhledem k poruchám pohybového systému

5. - 6. Hodnocení, preventivní postupy a realizace programů vzhledem k poruchám kardiovaskulárního systému

7. - 8. Hodnocení, preventivní postupy a realizace programů v souvislosti s metabolickými onemocněními

9. - 10. Hodnocení, preventivní postupy a realizace programů v dětském věku

11. - 12. Hodnocení, preventivní postupy a realizace programů u osob vyššího věku

13. - 14. Hodnocení, preventivní postupy a realizace programů ve sportu

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (16.07.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

 • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
 • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9370

Výuka podle rozpisu katedry - Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.

Online - MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEzZThiM2QtYTQ3Ny00NzNiLTk1NWEtZGQyMDRiZWU5OWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ddd9642c-c01f-4a60-abea-4733f49c1051%22%7d

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (10.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html