SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Health Care Management - PFYZ080
Title: Organizace a řízení zdravotní péče
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Interchangeability : PFYZ222
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to acquire basic knowledge of current legal standards in the field of health care, information on the health status of the population, especially with regard to the profession of physiotherapist profession. Students also gain knowledge about the duties and rights of patients and medical staff. Part of the course is also issues of health education with respect to the Czech legislation.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost o aktuálních právních normách v systému zdravotní péče v ČR
  • prokazuje schopnost se orientovat v systému všeobecného zdravotního pojištění s jeho organizací a legislativními normami, jež ho vymezují
  • prokazuje schopnost se orientovat v informacích o zdravotním stavu obyvatelstva, především pak s hlavním zřetelem k výkonu povolání profese fyzioterapeuta
  • prokazuje znalost o povinnostech a právech pacientů a zdravotnického personálu, ochraně osobních údajů ve zdravotnictví a GDPR
  • prokazuje znalost o otázkách výchovy ke zdraví vzhledem k legislativě ČR a dále i tématiky související s řízením kvality poskytovaných zdravotních služeb a zajištění bezpečí pacientů

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.01.2021)
Literature - Czech

ARNOLD B. L., SCHILLING B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

KETTENBACH G., SCHLOMER S. L. et al. Writing Patient/Client Notes, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2016, 5th Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3820-4.

FETTERS L., TILSON J. Evidence Based Physical Therapy, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-6115-8.

PÝCHOVÁ, E., ŠAMÁNKOVÁ, M. Veřjné zdravotnictví pro SZŠ, Scientia Medica, Praha 1996, ISBN 80-85526-14-X

Legislativa v platném znění.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (22.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na výuce (80%)
  • zpracování seminární práce na zadané téma
  • písemný test
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky a cvičení:

1. Systém zdravotní péče v ČR a informace o zdravotním stavu obyvatelstva, řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb, zajištění kvality bezpečí pacientů

2. Platné legislativní normy se vztahem k fyzioterapii včetně otázky výchovy ke zdraví

3. Sociální zabezpečení v ČR

4. Právní problematika ve zdravotnictví, podávání informaci, právní odpovědnost, ochrana osobních údajů, GDPR

5. Práva a povinnosti občanů v péči o zdraví, souhlas pacienta

6. Pracovněprávní problematika - pracovní poměr, zákoník práce, náhrada škody

7. Etika zdravotnického pracovníka - etický kodex fyzioterapeuta, vedení zdravotnické dokumentace

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.08.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle1, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9908

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html