SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Examination and Basic Therapeutic Methods II - PFYZ076
Title: Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy II
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: unknown / 76 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Karolína Štumbauerová
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Pre-requisite : PFYZ074, PFYZ075
Is co-requisite for: PFYZ083
Is pre-requisite for: PFYZ104, PFYZ106, PFYZ107
Annotation -
The course follows the course "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I". The aim of practical training is to expand and acquire new skills in diagnostic and therapeutic methods used by a physiotherapist. The main focus is on mastering methodologies evaluating joint mobility, muscle strength.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů a provádění základních vyšetřovacích postupů pro provedení komplexního kineziologického rozboru
  • prokazuje schopnost provádět základní vyšetřovací postupy (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost vypracovat komplexní kineziologický rozbor
  • prokazuje znalost principů základních terapeutických postupů (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost aplikovat základní terapeutické postupy (viz sylabus předmětu)

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literature - Czech

GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. 2. vyd. Praha: Triton, 2005.

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HALADOVÁ, E. Léčebná tělesná výchova, Brno: IDVPZ, 1997.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému, Brno: IDVPvZ, 1997.

JANDA, V. Funkční svalový test, Praha: Grada, 1996.

JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie, Brno: IDVPvZ, 1993.

JANDA, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, Brno: IDVPvZ, 1984.

KENDALL, F. P. Muscles, testing and function, Baltimore: Williams and Wilkins, 2005.

KISNER C., COLBY L.A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

KOLÁŘ, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LIEBENSON, G. Rehabilitation of the Spine: A Practitioner's Manual Second Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2007, ISBN 978-0781729970

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

PAGE, P. et al. Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Champaign : Human Kinetics, 2010. 297 s. ISBN 07-3607-4007.

PALMER, ML., EPLER M. Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins,1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

PRYOR, J.A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

REICHERT, B., STELZNMUELLER, W. Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists. Stuttgart : Thieme, 2011. 397 s. ISBN 97-8313-1463-418.

O´SULLIVAN, B., SCHMITZ, TJ., FULK, G.D. Physical Rehabilitation 6e (O'Sullivan, Physical Rehabilitation). Philadelphia: F.A. Davis Company; 7th edition edition, 2019, ISBN-10: 0803661622.

WHO, Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha: Grada, 2004.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • písemný test


Požadavky na zkoušku:

  • praktická zkouška
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Syllabus - Czech

Praktická výuka:
1. - 2. Vyšetření stoje
3. - 4. Vyšetření chůze
5. - 7. Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti a páteře (goniometrie)
8. - Vyšetření hypermobility
9. - 14. Manuální vyšetření svalové síly, palpace

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.06.2023)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9444

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html