SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapeutic Methods and Procedures - PFYZ064
Title: Fyzioterapeutické metody a postupy
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): Mgr. Marek Král
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Annotation -
The aim of the course is to introduce the basic principles, indications, and contraindications of special approaches, methods and concepts used in physiotherapy (eg the concept of Bobaths, a method according to Vojta, Roodová, Perfetti, Brunkowová and other currently used new procedures). In the practical part of the course, students acquire skills in performing selected therapeutic elements from individual approaches and techniques. Emphasis is also placed on working with literary sources in the sense of EBM.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů, indikací a kontraindikací širokého spektra speciálních fyzioterapeutických přístupů používaných v ČR i zahraničí
  • prokazuje schopnost provádět vybrané diagnostické a terapeutické prvky speciálních fyzioterapeutických konceptů nejčastěji využívaných v ČR
  • prokazuje schopnost vyhodnotit fyzioterapeutické postupy a metody, které jsou založené na důkazech (evidence based physiotherapy)

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literature - Czech

CARR, J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

FROWNFELTER, D., DEAN E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KENYON, K., KENYON, J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

KISNER, C., COLBY L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

NATARAJAN, M. V. Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

HNÍZDIL, J. (Ed.) Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada Publishing, 1996. 212 s. ISBN 80-7169-187-9.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

O´SULLIVAN, S. B., SCHMITZ, T. J. Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

PALISANO, R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

PAVLŮ, D. Přístupy speciálních fyzioterapeutických konceptů v ovlivňování spasticity. Reh. fyz. lék., 1999, č. 4, s. 138-141.

PAVLŮ, D. Neurofyziologické koncepty v pohybové terapii a jejich kontroverze. Reh. fyz. lék., 1996, č. 4, s. 179-182.

PAVLŮ, D. Význam postury v kineziterapeutických konceptech zaměřených na poruchy pohybového aparátu. Reh. fyz. lék., 1999, č. 1, s. 18-20.

PRYOR, J. A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

ROCK, C., PETAK, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich: Brügger; Benglen-Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9. TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing, 1996. 255 s. ISBN 80-7169-257-3.

VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing, 1995. 181 s. ISBN 80-7169-004-X.

VOJTA,V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast při praktické výuce
  • zpracivání seminárních prací, protokolů dle zadání vyučujících
  • ověření znalostí na konci semestru (písemné nebo ústni)
Last update: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (08.02.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Metoda dle Vojty; Koncept manželů Bobathových

2. Metoda dle G. Domana a C. Delacata; Metoda dle G.Tardieu; Metoda dle S.Brunströmové

3. Přístup dle Faye; Metoda dle M. Roodové

4. Metoda dle E. Kenny; Metoda dle C. Perfettiho

5. Senzorická integrační terapie dle J. Ayres

6. Metoda dle F. Affolter; Přístup dle Ostendorfa a Wolfa

7. Metoda dle R. Brunkowové; Metoda dle M.A.R.Freemana; Metoda dle M. Alexandra; Metoda dle M. Feldenkraise

8. Koncept dle A. Brüggera; Koncept spirální dynamiky

9. Koncept dle Maitlanda; Metoda dle R. McKenzieho

10. Metoda dle Cyriaxe; Koncept FBL Klein-Vogelbachové; Metoda dle Klappa; Metoda dle Schrottové

11. Hippotherapie

12. Metoda dle L. Mojžíšové; Metoda dle Petöho aj.

13. Dynamická neuromuskulární stabilizace a další aktuálně využívané a vyvinuté přístupy

14. Neurorehabilitace (funkční hodnocení v neurorehabilitaci, léčba spastické parézy - obecné principy, Guided self-rehabilitation contract; roboticky asistovaná rehabilitace, funkční elektrická stimulace, statické progresivní dlahování, dynamické ortézování)

Cvičení:

1. – 4. Vyšetřovací postupy cílené ke speciálním metodám, konceptům a technikám

5. – 9. Terapeutické přístupy vycházející ze speciálních metod, konceptů či technik

10. – 14. Demonstrace a práce s vybranými pacienty pod dohledem vyučujícího terapeuta (specialisty)

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.07.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11497

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html