SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Occupational Therapy for Orthotics and Prosthetics - PFYZ022K
Title: Ergoterapie pro ortotiky a protetiky
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0, C [HS]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Annotation -
Last update: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)
The aim of the course is to acquaint students with the importance and the current position of occupational therapy as part of rehabilitation as a comprehensive system, including the interpretation of principles for the operation of occupational therapy. After completing the course, students will be provided with knowledge of occupational therapy procedures for selected diagnoses and will be familiar with similarities and / or differences in physiotherapeutic and ergotherapeutic approaches in given patients.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

rozumí postavení a začlenění ergoterapie jako oboru v systému léčebné rehabilitace

prokazuje znalosti o oboru ergoterapie a její roli v multidisciplinárním rehabilitačním týmu

prokazuje znalosti o činnosti ergoterapeuta u jednotlivých typů postižení

prokazuje orientaci o diagnostických a terapeutických postupech používaných ergoterapeutem

rozumí podobnostem a/nebo odlišnostem fyzioterapeutických a ergoterapeutických přístupů v diagnostice a terapii pacientů

prokazuje schopnosti poznatky z ergoterapie v orto-protetické praxi

Literature - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

BOYT SCHELL, B.A., GILLEN, G., SCAFFA, M.E., COHN, E.S.: Willard and Spackman´s Occupational Therapy. Lippincott Williams and Wilkins, 12th edition, 2014

CARRARO, L.: Obnova pohybu po cévní mozkové příhodě. Rehalb o.p.s., Praha 2002

JELÍNKOVÁ, J.: Ergoterapie, Portál, 2009

KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Praha: Avicenum, 1990. 184 s. ISBN 80-201-0030-X.

KRIVOŠÍKOVÁ, M.: Úvod do ergoterapie. Grada, Praha 2011.

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M.: Neurorehabilitace. Galén, Praha 2005

PFEIFFER, J. a kol. Rehabilitace. Praha: SPN, 1989. 250 s.

PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Praha: Avicenum, 1990. 169 s. ISBN 80-201-0004-0.

RADOMSKI, M.V., TROMBLY LATHAM, C. A.: Occupational Therapy for Physical Dysfunction. Lippincott Williams and Wilkins, 7th edition, 2014

SKOPEC, J. a kol.: Stavby bez bariér- pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Brno 1999

ŠVESTKOVÁ, O., SVĚCENÁ, K. a kol. 2013 Ergoterapie - skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vydavatel: Univerzita Karlova Praha, 1. Lékařská fakulta v rámci projektu OPPA CZ.2.17/ 3.1.00/ 34141, str. 1 - 197. ISBN 978-80-260-4100-9.

TAYLOR, M.C.: Evidence-Based Practice for Occupational Therapy. Oxford, Blackwell Publishing, 2007

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Požadavky na zkoušku:

  • seminární práce na zadané téma
  • písemný test
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

1. Základní pojmy v ergoterapii. Historický vývoj ergoterapie a nynější postavení. Role ergoterapeuta v rámci multidisciplinárního týmu. Kazuistika.

2. Všední denní činnosti (ADL)- vyšetření a nácvik. Domácí návštěva.

3. Kompenzační pomůcky- rozdělení, specifika výběru, možnosti jejich získání.

4. Praktické využití ergoterapie- simulovaná disabilita při práci v kuchyni. Vyzkoušení kompenzačních pomůcek.

5. Ergoterapie HKK. Úchopy- rozdělení, vyšetření a možnosti nácviku, stimulace čití. Ukázka testů- Purdue Pegboard, Dynamometr Jamar, Jebsen-Taylor. Ukázka pomůcek pro trénink jemné a hrubé motoriky HKK a stimulaci čití.

6. Kognitivní funkce - vyšetření, trénink, možnosti externích pomůcek, kompenzační/adaptační přístup.

7. Ergoterapie v geriatrii (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba). Prevence pádů.

8. Ergoterapie v pediatrii. Vývoj úchopu, vývoj grafomotoriky, specifikace práce s dětmi. Využití prvky hry při terapii.

9. Ergoterapie na lůžku. Bazální stimulace. Stimulace smyslů.

10. Ergoterapie u neurologických diagnóz (CMP,TBI, RS,…).

11. Ergodiagnostika- vyšetření pracovního potenciálu, využívané testy, modelové činnosti, předpracovní terapie. Využití PC při ergoterapii.

12. Ergoterapie v psychiatrii. Výtvarné a kreativní techniky v ergoterapii.

13. Prezentace seminárních prací.

Learning resources - Czech
Last update: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:
 Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3523

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html