SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Exercise Physiology - PFYB109
Title: Fyziologie zátěže a adaptací
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 130 / 112 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Teacher(s): prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Mgr. Tomáš Mika
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Incompatibility : PFYB109K
Interchangeability : PFYB109K
Is interchangeable with: PFYB109K
Annotation -
In the subject Physiology of stress, students are introduced to the reactions of the human organism to stress and adaptation processes occurring in the body in connection with training load. The basics of physiology are presented training process, problems of energy metabolism under load, application of neuroendocrine regulation and homeostatic regulatory mechanisms in physical activity, the importance of thermoregulation and excretion at physical activity, metabolism of various tissues during physical exercise and the issue of digestion and nutrition in relation to physical exercise. Students are also introduced to the exogenous and endogenous influences that are involved in reaction and adaptation physical load and specifics of reactions and adaptations during human ontogenesis. The course is focused on theoretical knowledge and practical skills in the field of stress diagnostics and expands competencies for the implementation of movement programs at specific population groups.
Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit s reakcemi lidského organismu na zátěž a s adaptačními procesy probíhajícími v
organismu v souvislosti s tréninkovým zatížením.

Znalosti: 

Student získá znalosti o biologickém základu tělesné zdatnosti, adaptaci na pohybové zatížení a genetické podmíněnosti adaptací, je seznámen s projevy adaptací na buněčné úrovni, s principy energetického metabolismu a metabolickou charakteristikou zatížení dle intenzity metabolismu a doby trvání a vlivem histochemického složení kosterního svalu na energetiku svalové práce. Student získá znalosti o homeostatických, transportních a regulačních mechanismech při pohybovém zatížení, o aplikacích  fyziologických principů v tréninku, o fyziologických aspektech zatěžování v ontogenezi i u specifických skupin populace, o vnitřních a vnějších faktorech ovlivňujících výkonnost jedince, o zdravotním významu pohybové aktivity a je seznámen s principy základních vyšetření ve fyziologii zátěže.

Dovednosti: 

Student dovede definovat základní principy fyziologie tělesné zátěže a adaptací  aplikovat poznatky fyziologie tělesné zátěže a adaptací v tréninku,  využívat diagnostické postupy fyziologie tělesné zátěže a hodnotit dosažené výsledky jako předpoklady zdatnosti a sportovní výkonnosti,  specifikovat odlišnosti fyziologických reakcí a adaptací u jednotlivých skupin populace,  samostatně provádět a vyhodnocovat jednoduché funkční zkoušky  

Kompetence: 

Student je kompetentní využít získaných znalostí z fyziologie tělesné zátěže a adaptací pro jejich aplikaci a propojení s následnými předměty jako je sportovní trénink a sportovní specializace,  používat osvojené informace v každodenní praxi a aplikovat poznatky fyziologie tělesné zátěže a adaptací v tréninku, využívat diagnostické postupy fyziologie tělesné zátěže a hodnotit dosažené výsledky jako předpoklady zdatnosti a sportovní výkonnosti,  specifikovat odlišnosti fyziologických reakcí a adaptací u jednotlivých skupin populace,  samostatně provádět a vyhodnocovat jednoduché funkční zkoušky  

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Course completion requirements - Czech
Požadavek na zápočet:
Vyplněné protokoly + Vámi natočené krátké video s úlohou

Požadavek na zkoušku:
úspěšně absolvovaná zkouška z Fyziologie člověka

zápočet z praktické výuky

písemný test, ústní zkouška

Last update: Šteffl Michal, doc. Mgr., Ph.D. (17.11.2020)
Literature - Czech
Povinná:
Bartůňková S. a kol.: Fyziologie pohybové zátěže. Praha: UK Karolinum, 2013.

ISBN 978-80-87647-06-6

HELLER J., VODIČKA, P.: Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: UK Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3861-4

Havlíčková a kol.: Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Praha: UK Praha, 2003.

ISBN 80-7184-354-7

Doporučená:
HELLER, J.: Laboratory Manual for Human and Exercise Physiology. Prague: UK Karolinum, 2010, 188 p. ISBN 978-80-246-1821-0.

MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, 2011.ISBN 978-80-7262-695-3.

WILMORE, J.H., COSTILL, D.L.: Physiology of Sport and Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 2004, 726 p. IBSN 0-7360-4489-2.

McARDLE, W.D. et al.: Exercise Physiology. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. ISBN 1451193831.

PLOWMAN, S.A., SMITH, D.L.: Exercise Physiology for Health Fitness and Performance. Lippincott Williams & Wilkins, 2013. ISBN 1451176112.

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (22.05.2019)
Requirements to the exam - Czech
Požadavek na zkoušku:
úspěšně absolvovaná zkouška z Fyziologie člověka

zápočet z praktické výuky

písemný test, ústní zkouška

Last update: Šteffl Michal, doc. Mgr., Ph.D. (17.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Fyzické zatížení - adaptace a regulace na systémové, buněčné i molekulární úrovni.

2. Energetický metabolismus při pracovním zatížení.

3. Reakce a adaptace jednotlivých systémů a orgánů na zatížení.

4. Neuroendokrinní regulace při pohybové činnosti.

5. Homeostatické regulační mechanismy při pohybové činnosti.

6. Termoregulace a exkrece při pohybové činnosti.

7. Vliv zátěže na metabolismus různých tkání.

8. Trávení a výživa ve vztahu k fyzické zátěži.

9. Exogenní vlivy a jejich uplatnění v reakci a adaptaci na tělesné zatížení.

10. Endogenní vlivy a jejich uplatnění v reakci a adaptaci na tělesné zatížení.

11. Specifika reakcí a adaptací v průběhu ontogeneze.

Cvičení:

1. Úvod do praktických cvičení.

2. Pracovní metabolismus, metody stanovení energetického výdeje.

3. Změny oběhových a respiračních parametrů při zatížení různé intenzity.

4. Ventilační změny při stupňovaném zatížení, ventilační anaerobní práh.

5. Jednoduché funkční zkoušky (Ruffierův test, Step-test, Stangeho test).

6. Pracovní kapacita W170 a nepřímé stanovení maximálního aerobního výkonu.

7. Aerobní zátěžová diagnostika - test VO2max.

Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (26.06.2019)
Learning resources - Czech

Praktika


Videa k praktickým cvičením:

Ruffierova zkouška
https://youtu.be/cGiSMmuGhCU

Step-test
https://youtu.be/VYdBZGBMAGE

Apnoe a Stangeho test
https://youtu.be/-LwhVOatN6Q

W170
https://www.youtube.com/watch?v=Ggqtw6_ODZ0

Ventilační anaerobní práh
https://www.youtube.com/watch?v=5Yiwc0WwHmk

Změny kardiorespiračních ukazatelů při různé intenzitě zatížení
https://www.youtube.com/watch?v=zr2KwBocNIg
Last update: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html