SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human Physiology - PFYB100
Title: Fyziologie člověka
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 [hours/week]
Capacity: unlimited / 164 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Teacher(s): Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Incompatibility : PFYB100K
Interchangeability : PFYB100K
Is interchangeable with: PFYB100K
Annotation -
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (29.01.2021)
The subject acquaints students with basic physiological principles, homeostasis theory, functions of various organs and systems of the human body and their control (including circulatory, respiratory, gastrointestinal, excretory, endocrine, muscular, nervous and sensory systems, as well as metabolism and thermoregulation). Increased attention is paid to physiological regulation and neuromuscular system, taking into account child and adolescent organism. The course is focused on the acquisition of theoretical knowledge in the field of anatomy and their application to the functioning of individual organ systems of the human body.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2020)

Cílem předmětu je seznámit s funkcemi všech orgánových systémů lidského těla v podmínkách klidových a zátěžových.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (10.09.2020)

Požadavky na zakončení předmětu:

Požadavky na zápočet: 100% účast na praktických cvičeních, vyplněné protokoly, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: zápočet z praktické výuky, zkouška formou elektronického testu

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (14.06.2019)

MOUREK, J. Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2012. Grada. ISBN 978-80-247-3918-2

KITTNAR, O., MLČEK, M. Atlas fyziologických regulací. 2009. Grada. ISBN: 978-80-247-2722-6

KITTNAR, O. Lékařská fyziologie.2011. Grada. ISBN: 978-80-247-3068-4

DESPOPOULOS, A., SILBERNAGL, S. Atlas fyziologie člověka. 2016. Grada. ISBN: 978-80-247-4271-7

GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. Praha: H & H, 2005. 681 s. ISBN 8072623117.

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 83 s. ISBN

80-246-0073-0.

TROJAN, S., LANGMEIER, M. (eds.) Slovníček lékařské fyziologie. 2006. Galén. ISBN 8072623753

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 2014. Karolinum. ISBN 978802461921

Anatomy & physiology made incredibly easy!. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, c2013. ISBN 9781451147261

WAUGH, Anne a Allison GRANT. Ross and Wilson anatomy & physiology in health and illness. 12th edition. New York: Churchill Livinstone Elsevier, [2014].

KAPIT, Wynn, Robert I. MACEY a Esmail MEISAMI. The physiology coloring book. San Francisco: Benjamin/Cummings Science Publishing, c2000. ISBN 0-321-03663-8.

COSTANZO, Linda S. Physiology. Sixth edition. Philadelphia: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-323-47881-6.

HARVEY, Richard A., Robin R. PRESTON a Thad E. WILSON. Lippincott's illustrated reviews: Physiology. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, c2013. ISBN 978-1-60913-241-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (18.10.2019)

Požadavky na zakončení předmětu:

Požadavky na zápočet: 100% účast na praktických cvičeních, vyplněné protokoly, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: zápočet z praktické výuky, zkouška formou elektronického testu

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Kamila Čížková (27.09.2021)

Plán výuky ZS ak. rok 2021 - 2022

Fyziologie člověka

S ohledem na aktuální situaci budou přednášky realizovány v daném čase online. Adresu konferenční místnosti obdržíte emailem.

dne h přednáška posluchárna P6

7.10.2021 2 Úvod do fyziologie

 • základní fyziologické principy, složení a uspořádání lidského organismu, základy buněčné biologie a dědičnosti, vnitřní prostředí organismu, homeostáza

14.10.2021 2 Fyziologie krve a imunitního systému

 • funkce krve a její základní vlastnosti, krevní plazma, krevní elementy, transportní funkce krve, hemostáza, acidobazická rovnováha, fyziologie sleziny, definice imunity, látkové a buněčné mechanismy specifické a nespecifické imunity, krevní skupiny

21.10.2021 2 Fyziologie dýchání

 • význam dýchání, stavba a vlastnosti dýchacích cest, zevní a vnitřní dýchání, difuze dýchacích plynů přes alveo-kapilární membránu, perfuse plic, transport dýchacích plynů, fyzikální podstata dýchání, statické a dynamické plicní objemy, řízení dýchání

28.10.2021 2 STÁTNÍ SVÁTEK

4.11.2021 2 Fyziologie krevního oběhu

 • význam a funkční uspořádání srdce a cév, stavba srdce, převodní systém srdeční, srdeční revoluce, energetické zajištění srdeční činnosti, stavba cév, charakteristika jednotlivých krevních řečišť, základní funkční ukazatele oběhového systému, mechanismy řízení činnosti srdce a cév, lymfatický systém

11.11.2021 2 Fyziologie trávicího systému

 • stavba a význam trávicího ústrojí, sekrece, trávení, vstřebávání a motilita trávicího traktu, skladování, vylučování, enterický nervový systém, imunitní systém, řízení funkcí trávicího traktu, funkce jater

Metabolismus látkový a energetický

 • definice, katabolické a anabolické reakce, bazální a klidový metabolismus, termický efekt potravy, pracovní metabolismus, přímá a nepřímá kalorimetrie, energetický ekvivalent, respirační kvocient, spalné teplo, řízení metabolismu

18.11.2021 2 Fyziologie vylučování, fyziologie kůže a termoregulace

 • orgány podílející se na vylučování, stavba a funkce ledvin a vývodných cest močových, význam ledvin pro organismus, řízení činnosti ledvin, stavba a funkce jednotlivých vrstev kůže, mechanismy termoregulace a její řízení

25.11.2021 2 Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí, reprodukční funkce, stres

 • obecné mechanismy působení hormonů, přehled jednotlivých endokrinních žláz a význam jednotlivých hormonů a jejich součinnost na udržování homeostázy, spolupráce endokrinního a nervového systému, definice a význam stresu, řízení stresové reakce organismu, reprodukční systém muže a ženy, těhotenství

2.12.2021 2 Obecná neurofyziologie

 • obecné vlastnosti nervové tkáně, stavba a funkce neuronu, druhy gliových buněk a jejich význam, přenos informace v nervovém systému, klidový a akční potenciál, synaptický přenos, neuromediátory

Integrační funkce CNS

 • stavba CNS a význam jednotlivých oddílů CNS, vegetativní nervový systém, limbický nervový systém, funkční stavy CNS, vyšší nervová činnost

9.12.2021 2 Fyziologie svalů a kostí

 • obecné vlastnosti svalové tkáně, charakteristika příčně pruhované svaloviny, hladké svaloviny a srdeční svaloviny, stavba příčně pruhovaného svalu, charakteristika jednotlivých typů svalových vláken, spřažení excitace a kontrakce svalu, motorická jednotka, nábor svalových vláken, faktory ovlivňující sílu a rychlost svalové kontrakce, metabolismus svalů, řízení činnosti svalů, stavba a funkce kosti, tvorba, růst a přestavba kostní tkáně, faktory ovlivňující kostní mineralizaci

16.12.2021 2 Senzorický nervový systém

 • obecné principy fungování senzorických systémů, somatosenzorický systém a speciální smysly, stavba a funkce jednotlivých receptorů a přídatných receptorových struktur, dráhy citlivosti, projekční oblasti mozkové kůry
 • velká pozornost bude věnována propriocepci, vestibulárnímu systému, nocicepci a jejich vlivu na reflexní motoriku

23.12.2021 2 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

6.1.2022 2 Motorický nervový systém, řízení motoriky

 • reflexní motorika, význam, struktury CNS podílející se na jejím provedení, proprioceptivní, exteroceptivní a labyrintové reflexy
 • volní motorika, význam a struktury podílející se na jejím provedení, role motorických oblastí kůry, mozečku a bazálních ganglií, pyramidová dráha
 • motorické dráhy

Cvičení:

1. Úvod

2. Měření tělesného složení pomocí kaliperace a bioelektrické impedance. Dynamometrie

3. Měření vybraných oběhových funkcí – krevního tlaku a srdeční frekvence. Výpočet systolického výdeje a minutového objemu srdečního. Reakce krevního tlaku na statickou zátěž.

4. Měření vybraných funkcí dýchacího systému – klidová minutová ventilace, maximální volní ventilace, usilovná vitální kapacita a vteřinová vitální kapacita.

5. EKG – měření pomocí bipolárních končetinových svodů dle Eithovena, základní hodnocení EKG záznamu. Vyšetření reaktivity autonomního nervového systému pomocí ortoklinostatického vyšetření.

6. Závěr

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html