SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Grant submission and research mobility - PDSK115
Title: Podání grantu a vědecká mobilita
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20, other [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course for students of another faculty
course taught by another faculty
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je představit studujícím hlavní možnosti získávání grantových prostředků pro výzkum a vědeckou mobilitu a následně facilitovat přípravu, zpracování a podání jejich vlastní grantové žádosti.
Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
Course completion requirements - Czech

Vyhotovení grantového projektu a jeho podání do soutěže (GAUK, GAČR, TAČR, Fond Mobility UK, apod.)

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (21.04.2020)
Literature - Czech

Vzhledem k praktické orientaci kurzu budou studijní materiály tvořit přímo aktuální dokumentace jednotlivých grantových programů: Pravidla GA UK.

Fond mobility UK.

Grantová agentura České Republiky.

Technologická agentura České republiky.

Dům zahraniční spolupráce.

Věda a výzkum. (

American Psychological Association (2019). Publication Manual of the American

Psychological Association (7th edition). Washington, DC.

Gitlin, L. N., & Lyons, K. J. (2013). Successful grant writing: Strategies for health and human service professionals. Springer Publishing Company.

Proctor, E. K., Powell, B. J., Baumann, A. A., Hamilton, A. M., & Santens, R. L. (2012). Writing implementation research grant proposals: Ten key ingredients. Implementation Science, 7(1), 96.

Punch, K. (2000). Developing effective research proposals. Sage.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
Requirements to the exam - Czech

Vyhotovení grantového projektu a jeho podání do soutěže (GAUK, GAČR, TAČR, Fond Mobility UK, apod.)

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
Syllabus - Czech

V první části kurzu budou studentům představeny hlavní grantové možnosti dostupné postgraduálním studujícím v ČR (univerzitní, grantové agentury v ČR, operační programy, evropské projekty, mezinárodní grantové agentury). Dále budou seznámeni s některými možnostmi financování a plánování vědecké mobility.

V druhé, praktické části kurzu studující přímo zpracují a podají grantovou žádost o vlastní výzkumný projekt či o vědeckou mobilitu navazující na jejich doktorské výzkumné projekty. Žádost bude zpracována především v rámci Grantové agentury UK či Fondu mobility UK. S ohledem na individuální potřeby si však studující mohou pro svůj projekt zvolit také další relevantní způsoby financování, např. GA ČR, TA ČR, Erasmus plus, CEEPUS, Fulbright, apod.).

Praktická část kurzu bude probíhat v několika dílčích etapách, během kterých studující budou přímo zpracovávat své projekty: 1. Formulace výzkumného tématu, sestavení výzkumného týmu a výběr vhodného grantového schématu. Výběr vhodného zahraničního pracoviště (v případě mobility). 2. Seznámení se s podmínkami grantového schématu a s grantovou aplikací. 3. Zpracování anotace projektu. Oslovení zahraničního pracoviště| supervizora a získání doporučujících dopisů (v případě mobility). 4. Zpracování projektu - současný stav poznání, popis metodologie projektu, harmonogram projektu, formulace přínosu projektu (v návaznosti na strategii pracoviště a fakulty), rozpočet projektu (popis jednotlivých položek, neinvestiční náklady, cestovné, režie, mzdy a odměny), CV. 5. Recenze zpracovaného projektu a finální úpravy. 6. Odeslání projektu prostřednictvím grantové aplikace.

Kurz bude probíhat seminární formou a během jednotlivých setkání budou studující prezentovat svůj pokrok v přípravě projektu a získávat zpětnou vazbu od vedoucích kurzu a od ostatních studentů. Studenti si v kurzu osvojí dovednosti klíčové pro úspěšné získávání externích prostředků k financování individuálních výzkumných projektů.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (20.04.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html