Forensic biomechanics - PDSB039
Title: Forenzní biomechanika
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět seznámí studenty s významem a možnostmi využití biomechaniky ve forenzní praxi. V rámci předmětu budou podrobně probrány jednotlivé fáze řešení forenzního úkolu od studia podkladů a vyhodnocení výpovědí, přes návrh experimentů v rámci vyšetřovacích pokusů a problematiku související legislativy po zpracování posudku. Na podkladě znalostí z prerekvizit budou rozšířeny také teoretické i praktické znalosti studentů především z oblastí experimentálních metod a výpočtových přístupů k popisu impaktních dějů a charakteru působení sil a jejích účinků na tělní systém člověka.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.02.2021)
Literature - Czech

Franck, H., Franck, D. Ethical Standards in Forensic Science. CRC Press, 2020

Franck, H., Franck, D. Forensic Biomechanics and Human Injury, Criminal and Civil Applications - An Engineering Approach. Apple Academic Press, 2015

Franck, H., Franck, D. Forensic Engineering Fundamentals. CRC Press, 2016

Freeman, M., Zeegers, M., P. Forensic Epidemiology: Principles and Practice. Academic Press, 2016

Schmitt, K., U., Niederer, P. F., Cronin, D., S., Muser, M., H., Walz, F. Trauma Biomechanics: An Introduction to Injury Biomechanics. Springer Berlin Heidelberg, 2016

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Písemná i ústní zkouška

Last update: Krupková Dominika, Mgr. (18.11.2019)
Syllabus - Czech

Obsah teoretické výuky:

1. Úvod do problematiky znalecké činnosti - přípravná řízení, znalci, znalecké ústavy, odborné vyjádření, typy posudků

2. Úloha a význam forenzní biomechaniky v justičním systému - problematiky multioborovosti, vymezení kompetnece

3. Proces zpracování forenzního úkolu

4. Posudek

5. Studium spisu a dokumentace - tvorba nálezu, metody pro hodnocení validity výpovědí

6. Význam a návrh experimentu - vlastní šetření, vyšetřovací pokus, rekonstrukce

7. Používané experimentální metody - oblasti použitelnosti, podmínky použitelnosti, stanovení limitů

8. Legislativní rámec činnosti znalce, znaleckého ústavu a legislativní aspekty podání odborného vyjádření a posudku

9. Rozbor charakteru působení sil a jejích účinků

a. Přímé působení síly vs. vliv setrvačných účinků

b. Vibrační zatížení

c. Velmi rychlé děje (průstřel, kop apod.)

d. Zlomeniny

e. Poranění měkkých tkání

10. Výpočtové přístupy k popisu impaktních, především kolizních, dějů

Obsah praktické výuky:

1. Kinematická analýza

2. Detekce kontaktní a setrvačných sil

3. Metody zpracování a vyhodnocení dat

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (14.12.2020)